Trưởng phòng: Nguyễn Xuân Sáng
Điện thoại: 0211.3847 278
Phó trưởng phòng: Trần Thị Kim Nhung
Phó trưởng phòng: Đỗ Khoa Quân

1. Chức năng

Giúp Chủ tịch - Giám đốc Công ty quản lý các lĩnh vực tổ chức, lao động tiền lương và hành chính quản trị.

2. Nhiệm vụ

- Về tổ chức lao động tiền lương:

- Quản lý bộ máy tổ chức và số lao động định biên được duyệt của toàn Công ty. Nghiên cứu cải tiến tổ chức quản lý của Công ty đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao và có hiệu quả kinh tế cao;

- Quản lý đội ngũ CBCNV và hồ sơ CBCNV theo chế độ hiện hành;

- Nghiên cứu xây dựng định mức lao động và tiền lương, hàng năm lập kế hoạch lao động và đăng ký tiền lương với cơ quan có thẩm quyền xét duyệt;

- Cùng các phòng liên quan cải thiện việc làm, công tác phòng hộ và an toàn lao động;

- Lập kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, qui hoạch cán bộ, nâng bậc, nâng lương, giải quyết chế độ chính sách hiện hành cho CBCNV.

- Về hành chính quản trị:

- Quản lý và giải quyết công tác hành chính văn thư;- Công tác quản trị đời sống và bảo vệ cơ quan, công tác dân quân tự vệ, công tác tổ chức y tế, bảo vệ sức khỏe cho CBCNV;

Theo dõi thi đua khen thưởng, kỷ luật.