Trưởng phòng: Nguyễn Hữu Vận
Phó trưởng phòng: Đường Văn Bình
Phó trưởng phòng: Phạm Thúy Hằng


 

1. Chức năng

Giúp Chủ tịch - Giám đốc Công ty thực hiện công tác kế hoạch, thống kê và kỹ thuật của Công ty.

2 Nhiệm vụ

- Xây dựng kế hoạch sản xuất trong năm của Công ty gồm: Kế hoạch phục vụ tưới, tiêu, hợp đồng thuỷ lợi phí, tu bổ sửa chữa công trình, sử dụng điện năng, vật tư nhiên liệu…;

- Theo dõi đôn đốc các xí nghiệp trực tiếp quản lý thực hiện kế hoạch được giao và xét hoàn thành kế hoạch của các đơn vị;

- Trình duyệt, cấp các loại vật tư, thiết bị theo định mức đáp ứng yêu cầu vận hành, tu sửa, bảo dưỡng;

- Theo dõi về công tác thống kê, lập báo cáo định kỳ theo qui định;

- Theo dõi công tác khoa học, kỹ thuật Của công ty;

- Trực tiếp chỉ đạo xử lý sự cố công trình, máy móc thiết bị;

- Nghiên cứu cải cách biện pháp quản lý vận hành, chống xuống cấp công trình, từng bước điện khí hoá, tự động hoá vận hành công trình, máy móc thiết bị;

- Giúp Chủ tịch - Giám đốc Công ty thẩm định đồ án kỹ thuật thuộc vốn sửa chữa thường xuyên của công ty, thẩm định các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới của các đơn  vị thành viên;

- Lập báo cáo sơ tổng kết quý, 6 tháng và năm của Công ty;

- Lập tiến độ thi công các công trình sửa chữa thường xuyên và sửa chữa lớn của Công ty.