Trưởng phòng: Ngô Anh Cương
Điện thoại: 0211.3841 552
Phó trưởng phòng: Trần Đức Hùng
Phó trưởng phòng: Lê Văn Thắng


 

1. Chức năng

Giúp Chủ tịch - Giám đốc Công ty quản lý nước và bảo vệ công trình.

2. Nhiệm vụ:

- Lập lịch điều hành hệ thống công trình tưới tiêu theo quy trình được duyệt, theo dõi thực hiện và bổ xung quy trình;

- Thường trực công tác phòng chống úng, lụt, bão, hạn hán của Công ty, đảm bảo an toàn công trình, hạn chế thiệt hại do thiên tai xảy ra tới mức thấp nhất;

- Quan trắc khí tượng thuỷ văn, thu thập, bảo quản, lưu trữ các tài liệu về khí tượng, thuỷ văn, tưới tiêu, hồ sơ về công trình trong hệ thống;

- Xây dựng các quy trình kỹ thuật vận hành của hệ thống, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị trực tiếp quản lý, kiểm tra hàng ngày, kiểm tra định kỳ trước và sau lũ, theo dõi diễn biến công trình để có biện pháp xử lý kịp thời hoặc đưa vào kế hoạch sửa chữa thường xuyên và sửa chữa lớn;

- Tư vấn giám sát thi công các công trình sửa chữa thường xuyên và sửa chữa lớn của Công ty;

- Tổ chức mạng lưới bảo vệ công trình từ đầu mối đến các công trình quan trọng trong hệ thống;

- Theo dõi giám sát, kiểm tra thực hiện công tác KCS đối với cơ chế khoán nội bộ Công ty;

- Kiểm tra các hiện tượng vi phạm Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thuỷ lợi, phối hợp với các cấp chính quyền để xử lý và giải toả các hiện tượng vị phạm công trình.