Giúp Chủ tịch - Giám đốc Công ty thực hiện công tác tài vụ của Công ty
- Trưởng phòng: Đỗ Văn Tường
- Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Thu Nga


 

1. Chức năng

Giúp Chủ tịch - Giám đốc Công ty thực hiện công tác tài vụ của Công ty.

2. Nhiệm vụ

- Lập kế hoạch và báo cáo quyết toán tài chính năm của Công ty;

- Tổ chức chỉ đạo mạng lưới kế toán của Công ty, hướng dẫn các đơn vị trực tiếp quản lý thực hiện các chế độ kế toán và chính sách tài chính của Nhà nước;

- Giúp Chủ tịch - Giám đốc Công ty quản lý sử dụng các nguồn vốn và có trách nhiệm bảo tồn số vốn được giao;

- Thẩm định quyết toán các công trình sửa chữa thuờng xuyên của Công ty;

- Theo dõi chặt chẽ tình hình thu, chi tài chính của Công ty để thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được giao, chi phí tiết kiệm, đúng chế độ chính sách Nhà nước;

- Nghiên cứu đổi mới phương thức quản lý kinh tế, tăng cường quan hệ với các ngành hữu quan, với cơ sở dùng nước để tháo gỡ những khó khăn trong công tác hợp đồng nghiệm thu tưới tiêu nhằm nâng cao kết quả doanh thu trong sản xuất kinh doanh;

- Xây dựng các mức chi phí trình cấp có thẩm quyền xét duyệt và tổ chức thực hiện theo mức được giao.