Trưởng phòng: Phạm Quang Hải

Phó trưởng phòng: Đỗ Phương Thảo

Phó trưởng phòng: Nguyễn Hồng Thân

1. Chức năng

Tham mưu cho Chủ tịch - Giám đốc Công ty thực hiện các lĩnh vực quản lý đầu tư XDCB và triển khai thuộc phạm vi trong toàn Công ty.

2. Nhiệm vụ

* Xây dựng kế hoạch đầu tư XDCB hàng năm và dài hạn

- Hàng năm phối hợp với các phòng chức năng rà soát đầu tư XDCB, cân đối nguồn vốn và xây dựng kế hoạch đầu tư XDCB hàng năm của các đơn vị trong toàn Công ty.

- Kết hợp với các phòng chức năng xây dựng kế hoạch đầu tư XDCB dài hạn của các đơn vị xí nghiệp, trạm trực thuộc.

- Cùng phòng Tài vụ làm việc với Sở Kế hoạch đầu tư, Sở Tài chính, các tổ chức tín dụng, ngân hàng, kho bạc, tìm kiếm nguồn vốn đầu tư của các dự án để cân đối trong kế hoạch đầu tư XDCB hàng năm và dài hạn.

- Lập báo cáo tình hình thực hiện đầu tư XDCB trong toàn Công ty theo quy định hiện hành (quý, 6 tháng, năm).

- Lập báo cáo giám định đầu tư các dự án, hạng mục công trình theo quy định.

- Lập tiến độ thi công các công trình sửa chữa thường xuyên và sửa chữa lớn của Công ty;

* Xây dựng các dự án đầu tư, hồ sơ thiết kế dự toán các hạng mục công trình trên cơ sở kế hoạch đầu tư được phê duyệt.

- Trên cơ sở kế hoạch đầu tư XDCB được phê duyệt hàng năm, xem xét khả năng lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, khả thi đề xuất giải pháp triển khai thực hiện trình Chủ tịch - Giám đốc Công ty.

- Là đầu mối tập hợp ý kiến đóng góp của các phòng chức năng trong Công ty trình hội đồng tư vấn Công ty tổ chức thẩm định dự án đầu tư (những dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của hội đồng tư vấn Công ty) hoặc đóng góp ý kiến để hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Theo dõi và làm đầu mối trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư.

- Trên cơ sở kế hoạch đầu tư XDCB được phê duyệt hàng năm, xem xét khả năng lập thiết kế, dự toán các hạng mục công trình.

- Tổ chức thẩm định đồ án thiết kế, dự toán, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt thiết kế dự toán.

- Lập hồ sơ mời thầu, tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị thực hiện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu thầu.

* Triển khai thực hiện các dự án đầu tư, các hạng mục công trình

- Cùng các phòng chức năng tổ chức thương thảo hợp đồng trình Chủ tịch - Giám đốc Công ty ký kết.

- Giám sát thi công các công trình sửa chữa thường xuyên và sửa chữa lớn của Công ty.

- Bố trí lực lượng giám sát quá trình thi công của các đơn vị sau khi có hợp đồng ký kết.

- Tổ chức nghiệm thu thanh toán khối lượng thực hiện theo giai đoạn, thống nhất trong hợp đồng ký kết.

- Chỉ đạo đơn vị thi công hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu theo quy định (nhật ký thi công, bản vẽ hoàn công, biên bản nghiệm thu khối lượng, biên bản nghiệm thu chất lượng công trình theo quy định hiện hành) để tiến tới nghiệm thu thanh lý hợp đồng.

- Lập hồ sơ nghiệm thu bàn giao công trình hoàn thành đưa vào sử dụng.

* Tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình đưa vào sử dụng, quyết toán công trình

- Cùng phòng Tài vụ lập hồ sơ quyết toán công trình.

- Kết hợp cùng các đơn vị thi công làm việc với tổ chức (thanh tra ngành, thanh tra Nhà nước, kiểm toán chuyên ngành) khi cần. Xác định giá trị công tác thực hiện tại báo cáo kiểm tra, kiểm toán, công trình đầu tư sau thanh tra, kiểm toán.

- Cùng phòng Tài vụ tổ chức thẩm tra quyết toán và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt báo cáo quyết toán.

- Sắp xếp và lưu trữ hồ sơ công trình XDCB đã hoàn thành theo quy định