Lê Đình Đăng

                                             Chủ tịch
                                 Điện thoại: 0211.3862957
 
 

Đỗ Xuân Hoàng

Giám đốc
Điện thoại: 0211.3862519

 

Kim Ngọc Tiến

Phó giám đốc
Điện thoại: 0211.3656736

 

anhsang

                                        Nguyễn Xuân Sáng

Kiểm soát viên

Trưởng phòng TCHC
Điện thoại: 0211.3847.278

 

 

 

                                           

 

                                           Đỗ Văn Tường

Kế toán trưởng

Trưởng phòng Tài vụ
Điện thoại: