TT

Vị trí16/10/201717/10/201718/10/201719/10/201720/10/201721/10/201722/10/2017

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

1 Liễn Sơn 17.15 Cạn     17.20 Cạn     17.15 Cạn     17.10 15.30     17.10 15.30                    
             
2 Đạo Tú Cạn       Cạn       Cạn       13.75 13.65     13.65 13.55                    
             
3 Vân Tập Cạn       Cạn       Cạn       13.60 13.55      13.45 13.40                    
             
4 Điều tiết mới Cạn       Cạn       12.00       13.20       13.05                      
             
5 6A Cạn         12.10     11.90 11.85     13.15 13.10     13.00 12.95                    
             
6 Cầu Tàu Cạn       Cạn       Cạn       Cạn       Cạn                      
             
7 Báo Văn Cạn       Cạn      Cạn       Cạn     9 Cạn                      
             
8 Vũ Di 11.25       11.20       10.80       11.20       11.10                      
             
9 An Cát Cạn       Cạn       Cạn     2 Cạn       Cạn                      
             
10 Đại Tự Cạn       Cạn       Cạn     6 Cạn       Cạn                      
             
11 Đinh Xá Cạn       Cạn       Cạn     10 Cạn       Cạn                      
             
12 Toa Đen                                                        
             
13 Cao Đại 9.85 9.83     9.80 9.78     9.72 9.70     9.65 9.63     9.57 9.55                    
             
14 Vĩnh Sơn 9.30       9.23       9.18       9.10       9.00                      
             
15 Liên Hòa                                                        
             
16 Bạch Hạc 9.90       9.00       8.60       8.45       8.35                      
             
17 Đại Định 9.50       8.75       8.35       8.20       8.05                      
             
18 Liễu Trì 8.60       7.80     6 7.35       7.15     6 7.00                      
             
19 Tân Cương                                                        
             
20 Bồ Điền                                                        
             
21 7 Cửa 6.75       6.70       6.70       6.70       6.65                      
             
22 Lạc Ý
7.10 6.35     7.10 6.35     7.10 6.30     7.05 6.25      7.00 6.15                    
             
23 Cà Lồ
8.20       8.18       8.16       8.12       8.08                      
             
24 Sáu Vó 6.16 6.05     5.92 5.83     5.65 5.50     5.40

5.30

    5.40 5.25                    
             
25 Đầm Cả 6.00 5.92     Cạn       Cạn       Cạn       Cạn                      
             
26 Phú Xuân
                                                       
             
27 TT Yên Lạc
                                                       
             
28 Vĩnh Yên
                                                       
             

Nguồn: Phòng Quản lý nước & Công trình