TT

Vị trí16/7/201817/7/201818/7/201819/7/201820/7/201821/7/201822/7/2018

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

1 Liễn Sơn  17.09 15.52   7  20  16.95 15.52  7.00   5 16.95 15.52 7  16.95 15.00  2.00  18   17.10 15.00  2.00                   
 MBQ: 16mm  MBQ: 1mm    MBQ: 27mm  MBQ: 7mm    
2 Đạo Tú  14.35 14.10     20  14.15  13.90     14.10 13.85      13.50 13.30     25  13.50  13.30    2                
             
3 Vân Tập  13.90 13.85     22  13.65  13.60     13.60 13.55      13.00  12.95    19  13.05  13.00    2                
             
4 Điều tiết mới  13.20        12.90       12.90        12.55        12.55                      
             
5 6A  13.10    20  12.80  c     12.80 Cạn      12.50  c    28  12.50  c    5                
             
6 Cầu Tàu  12.95        12.65       12.65        12.35       12.35                      
             
7 Báo Văn  12.40 12.35     18  12.15 12.10      12.10 12.05      11.80 11.75     23  11.85 11.80     7                
             
8 Vũ Di  11.30        11.20       11.20        10.90        10.70                      
             
9 An Cát 11.10       13  11.05       11.05     2  10.80      15  10.60      12                
             
10 Đại Tự  10.22      12  10.30       10.10        10.03      39  9.95      15                
             
11 Đinh Xá  9.05      16  9.05       9.00        9.00      40  9.00      5                
             
12 Toa Đen        20        5                25        12                
             
13 Cao Đại  10.10  10.30      10.10  10.30     9.60 10.40 4M    9.40  10.50  3M    9.40  10.40  2M                  
             
14 Vĩnh Sơn  9.40        9.40       9.45        9.50        9.48                      
             
15 Liên Hòa        17               7        19        5                
             
16 Bạch Hạc  10.05        10.30      5 10.35        10.45      22  10.35      11                
             
17 Đại Định  9.85        10.10       10.10        10.15        10.00                      
             
18 Liễu Trì  8.80      6  8.90      2 9.10     2  9.15      27  9.00      16                
             
19 Tân Cương        15                        26       18                 
             
20 Bồ Điền                                                        
             
21 7 Cửa  6.90        6.85       6.85        6.95        6.95                      
             
22 Lạc Ý
 7.40  7.00      7.35 7.00      7.30 6.90      7.35 6.90     20  7.35  6.90    3                
             
23 Cà Lồ
 7.20        7.38       7.45        7.52        7.60                      
             
24 Sáu Vó  6.23  6.14      6.24 6.15      6.22 5.97      6.21 5.99       6.17  6.07                    
             
25 Đầm Cả        9         6.00 5.92      6.03  5.88   33         4                
             
26 Phú Xuân
       15                        32        9                
             
27 TT Yên Lạc
       14                        28        3                
             
28 Vĩnh Yên
       15                        33        3                
             

Nguồn: Phòng Quản lý nước & Công trình