TT

Vị trí14/01/201815/01/201816/01/201817/01/201818/01/201819/01/201820/01/2018

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

1 Liễn Sơn  16.75 15.05   3.00    16.80 14.90   1.50    16.85  14.80      16.85 14.80       16.85 14.65                     
             
2 Đạo Tú  13.80 13.65       13.20 13.15       c      c  c      c  c                    
             
3 Vân Tập  13.40 13.35       12.85 12.80       c  c      c  c      c                    
             
4 Điều tiết mới  12.85        12.25        c        c        c                      
             
5 6A  12.80      12.20  c      c  c      c      c  c                    
             
6 Cầu Tàu  12.65        12.05        c        c        c                      
             
7 Báo Văn  12.00 11.95       11.70 11.65       11.40 11.35       11.40 11.35       11.25 11.20                     
             
8 Vũ Di  11.00        10.70        10.60        10.60        c                      
             
9 An Cát  10.80        10.50        10.40        10.40        c                      
             
10 Đại Tự  9.95        9.90        9.80        9.80        c                      
             
11 Đinh Xá  c        c        c        c        c                      
             
12 Toa Đen                                                        
             
13 Cao Đại  c  c      c  c      c  c      c  c      c  c                    
             
14 Vĩnh Sơn  8.50       8.65        8.60        8.60        8.55                      
             
15 Liên Hòa                        4                                
             
16 Bạch Hạc  4.50        4.50        4.70        4.70        5.05                      
             
17 Đại Định  3.80        3.85        4.00        4.00        4.30                      
             
18 Liễu Trì  2.80        2.60        2.85        2.85        3.10                      
             
19 Tân Cương                                                        
             
20 Bồ Điền                                                        
             
21 7 Cửa  7.00        7.00        c        c       6.95                       
             
22 Lạc Ý
 7.70 5.65       7.80 5.60       7.80 5.50       7.80 5.50       7.80 5.30                     
             
23 Cà Lồ
 8.44        8.41        8.36       8.36         8.29                      
             
24 Sáu Vó  5.43 4.50       5.35 4.55       5.25 4.48       5.25 4.48       4.50 4.45                     
             
25 Đầm Cả                                                        
             
26 Phú Xuân
                                                       
             
27 TT Yên Lạc
                                                       
             
28 Vĩnh Yên
                                                       
             

Nguồn: Phòng Quản lý nước & Công trình