TT

Vị trí14/8/201715/8/201716/8/201717/8/201718/8/201719/8/201720/8/2017

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

1 Liễn Sơn 16,95 16,34     17,10 15,85    24 17,55 15,85     17,48 15,30    25                        
   MBQ = 37 mm    MBQ = 28 mm      
2 Đạo Tú 15,20 14,30     14,50 14,30    23 14,45 14,25     14,30 13,50    26                        
             
3 Vân Tập 14,05 14,00     14,00 13,95    26 14,10 14,05     13,25 13,20    24                        
             
4 Điều tiết mới 13,40       13,35       13,55       13,00                              
             
5 6A 13,30 Cạn     13,25 13,20    33 13,45 Cạn     12,90 Cạn    24                        
             
6 Cầu Tàu 13,15       13,10       13,25       12,70                              
             
7 Báo Văn 12,30 12,25     12,30 12,25    30 12,40 12,35     11,90 11,85    23                        
             
8 Vũ Di 11,10       11,10       11,20       11,00                              
             
9 An Cát 11,00       10,90      47 11,10       10,80      38                        
             
10 Đại Tự 10,20       10,25      36 10,47      3 10,40      22                        
             
11 Đinh Xá  9,15       9,25      22 9,10        9,00      18                        
             
12 Toa Đen           13,20    29                27                        
             
13 Cao Đại  9,40  10,35     10,00  10,11     9,20 10,30      9,30 10,38  3M                          
             
14 Vĩnh Sơn 9,60       9,53       9,55       9,70                              
             
15 Liên Hòa                32               22                        
             
16 Bạch Hạc  9,40       9,40        9,70       10,30                              
             
17 Đại Định  9,15        9,20        9,20        9,90                              
             
18 Liễu Trì  8,00       8,10      37  8,20        8,40      46                        
             
19 Tân Cương                38                37                        
             
20 Bồ Điền                                                        
             
21 7 Cửa  7,40        7,40        7,20        7,20                              
             
22 Lạc Ý
 7,50  6,80      7,50  6,75      7,50  6,80    3  7,50  6,90                            
             
23 Cà Lồ
 7,64       7,62        7,68        7,75                              
             
24 Sáu Vó  6,05 5,87      5,73  5,58      5,90  4,78      6,14  6,04                            
             
25 Đầm Cả  5,65  5,53      5,58 5,42    55  5,82 5,49      6,22  5,91    28                        
             
26 Phú Xuân
               40                27                        
             
27 TT Yên Lạc
               65                35                        
             
28 Vĩnh Yên
               48                25                        
             

Nguồn: Phòng Quản lý nước & Công trình