TT

Vị trí11/12/201712/12/201713/12/201714/12/201715/12/201716/12/201717/12/2017

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

1 Liễn Sơn 16.80 15.85 10.00                                                  
             
2 Đạo Tú 14.35 14.00                                                    
             
3 Vân Tập 13.80 13.75                                                    
             
4 Điều tiết mới 13.30                                                      
             
5 6A 13.20 Cạn                                                    
             
6 Cầu Tàu 13.05                                                      
             
7 Báo Văn 12.50 12.45                                                    
             
8 Vũ Di 11.30                                                      
             
9 An Cát 11.10                                                      
             
10 Đại Tự 10.48                                                      
             
11 Đinh Xá 9.05                                                      
             
12 Toa Đen                                                        
             
13 Cao Đại                                                        
             
14 Vĩnh Sơn 8.80                                                      
             
15 Liên Hòa                                                        
             
16 Bạch Hạc 4.45                                                      
             
17 Đại Định 4.30                                                      
             
18 Liễu Trì 3.10                                                      
             
19 Tân Cương                                                        
             
20 Bồ Điền                                                        
             
21 7 Cửa 7.40                                                      
             
22 Lạc Ý
7.80 6.20                                                    
             
23 Cà Lồ
7.48                                                      
             
24 Sáu Vó 5.60 4.00                                                    
             
25 Đầm Cả                                                        
             
26 Phú Xuân
                                                       
             
27 TT Yên Lạc
                                                       
             
28 Vĩnh Yên
                                                       
             

Nguồn: Phòng Quản lý nước & Công trình