TT

Vị trí19/6/201720/6/201721/6/201722/6/201723/6/201724/6/201725/6/2017

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

1 Liễn Sơn 16,80 16,25 14,00   16,75 16,42 15,90   16,68 16,38     16,65 16,35     16,75 16,25    18 16,80 16,05   4 16,85 16,05    
   MTB = 17mm          
2 Đạo Tú 14,50 14,35     14,60 14,40    5 15,20 14,30     15,20 14,20     14,30 14,20    14 14,90 14,40     15,10 14,20    
             
3 Vân Tập 14,10 14,05     14,15 14,10    17 14,10 14,10     14,00 13,95     14,10 13,90    17 14,15 14,15     14,05 14,00   5
             
4 Điều tiết mới 13,60       13,35      7 13,55       13,40       13,15       13,30       13,30      
             
5 6A 13,45 13,47     13,60 12,70     13,40 13,45     13,30 13,35     13,05 13,00    5 13,20 12,30     13,20  Cạn   17
             
6 Cầu Tàu 13,30       13,15       13,25       13,15       12,85       13,05       12,95      
             
7 Báo Văn 12,80 12,35     12,70 12,00    14 12,55 12,50     12,45 12,40     12,40 12,35    23 12,50 12,45     12,50 12,45    11
             
8 Vũ Di 11,00       10,90       11,25       12,20       11,20       11,30       11,45      
             
9 An Cát 10,90       10,78      30 11,10       11,10       11,00      28 11,20       11,35      6
             
10 Đại Tự 10,42       10,25      30 10,40       10,40       10,15      5 10,40       10,60      
             
11 Đinh Xá 9,10       8,90     38  9,25       9,30       9,20       9,20        9,25      9
             
12 Toa Đen 13,90 13,85     13,25 13,20    24 13,95 13,90     13,80 13,75     13,25 13,20    30 12,35              
             
13 Cao Đại                 9,67 10,05 4M   9,50 10,05 4M   9,58 10,15 4M   9,40 10,15 4M    9,25 10,15 3M  
             
14 Vĩnh Sơn 9,18    2M   9,22       9,25    2M   9,28    2M   9,50       9,50    2M    9,50      
             
15 Liên Hòa                                        8                
             
16 Bạch Hạc 7,80 13,90 3M   7,65 13,50 3M   8,10 14,00 3M   8,20 13,80 2M   8,50      45 8,35      4  8,30      
             
17 Đại Định 7,60 13,30 4M   7,45 13,30 4M   7,85 13,40 4M   8,00 13,40 4M    8,23 13,30 4M    8,05 13,40 4M    8,05 13,40 4M  
             
18 Liễu Trì 6,25    2M   6,10    2M   6,50    2M   6,60    1M   6,80      4 6,75       6,70      
             
19 Tân Cương 12,55 12,50     11,70 11,65    2 12,55 12,50     12,60 12,55     11,50 11,45    36 12,70 12,65     12,75 12,70    
             
20 Bồ Điền 10,98       10,40       11,17       11,20       10,45       11,45       11,37      
             
21 7 Cửa 7,30    5M   7,30   5M   7,30    5M    7,30    5M   7,30    5M   7,30    5M   7,30    5M  
             
22 Lạc Ý
7,80 6,15     7,80  6,25     7,80 6,35      7,80  6,30     7,80 6,30     7,80 6,35     7,80 6,45   5
             
23 Cà Lồ
6,69       6,55       6,46       6,38       6,23       6,16        6,16      
             
24 Sáu Vó 5,63 4,00     5,78  4,50     5,61  4,70      5,58  4,65     5,58 4,65     5,44  4,75      5,61  4,70    
             
25 Đầm Cả                12                                        7
             
26 Phú Xuân
               24                                        4
             
27 TT Yên Lạc
               46                        12                12
             
28 Vĩnh Yên
               20                        10                
             

Nguồn: Phòng Quản lý nước & Công trình