TT

Vị trí18/02/201919/02/201920/02/201921/02/201922/02/201923/02/201924/02/2019

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

1 Liễn Sơn  16.62 16.35   15.20 16   16.85 16.45   16.20    16.80 15.85  13.00     16.50 16.25   13.00   16.28  16.08   12.30    16.20 15.98   11.30    16.24 15.95  11.00   
 MBQ: 17mm            
2 Đạo Tú  14.80 14.50     17  14.90 14.60       14.30 14.15       14.80 14.55       14.50 14.30       14.30 14.15       14.25  14.10    
             
3 Vân Tập  14.20 14.15     11  14.30 14.20       13.95 13.90       14.25 14.20       13.90 13.85       13.85 13.80       13.80  13.75    
             
4 Điều tiết mới  13.70      22  1370        13.60        13.65        13.00        13.30        13.20      
             
5 6A  13.60 12.75       13.60  13.05      13.55 13.40       13.60 13.55       12.90 12.85       13.20      13.10    
             
6 Cầu Tàu  13.50        13.45        12.30        12.60        12.75        13.05        12.95      
             
7 Báo Văn  12.80 12.70     15  12.85 12.80       11.90 11.85       12.10  12.05      12.30 12.25       12.40 12.35       12.40 12.35     
             
8 Vũ Di  11.80       11.70         11.05        11.10        11.35        11.30        11.25      
             
9 An Cát  11.05      18  11.50        11.00        11.05        11.30        11.15        11.10      
             
10 Đại Tự  10.12      8  10.40        10.35        10.30        10.25        10.20        10.70      
             
11 Đinh Xá  9.10      17  9.10        9.05        9.00        9.00        9.00        8.90      
             
12 Toa Đen    12.70    16    13.00        13.15        13.28        12.60                    
             
13 Cao Đại  9.30 9.90       8.90 9.90   1M    9.30 9.70   2M    9.30 9.80   3M    9.40 9.90   2M    8.80 9.50   1M    9.50  9.30    
             
14 Vĩnh Sơn  8.80        9.08    1M    9.05        9.08        9.00        8.95        8.80      
             
15 Liên Hòa        14                                                
             
16 Bạch Hạc  4.80      17  5.10        5.10        5.00        4.90        4.40        3.80      
             
17 Đại Định  4.05        4.30 13.90   1M    4.30 14.00  1M     4.30        4.20        3.90        3.30      
             
18 Liễu Trì  2.80      10  3.15        3.05        3.00        2.90    1M    2.65        2.15      
             
19 Tân Cương        14  11.70 11.65       12.30 12.25       12.20 12.15       11.80 11.75                     
             
20 Bồ Điền  10.40        10.85        11.00        10.95        10.65                      
             
21 7 Cửa  7.50        7.40    3M    7.40    2M    7.40    5M    7.50        7.50    4M    7.50      
             
22 Lạc Ý
 7.80  6.05    21  7.40 6.35       7.15 6.55       7.20 6.55       7.20  6.50      7.50  6.35      7.50 6.35     
             
23 Cà Lồ
 5.70        5.75        5.78        6.00        6.08        6.20       6.25      
             
24 Sáu Vó  5.41 4.50       5.46 5.00       5.54 5.50       5.53 4.98       5.46  4.95      5.45        5.50 4.93     
             
25 Đầm Cả        7                                  4.90              
             
26 Phú Xuân
       8                                                
             
27 TT Yên Lạc
       16                                                
             
28 Vĩnh Yên
       24                                                
             

Nguồn: Phòng Quản lý nước & Công trình