TT

Vị trí25/02/201926/02/201927/02/201928/02/201901/3/201902/3/201903/3/2019

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

1 Liễn Sơn  16.20 15.95   10.90    16.20 15.90   10.50    16.30 15.90   10.50    16.35 15.94   10.90    16.20 16.00   11.50  16.12 15.90   10.50    16.10 15.88   10.30  
         MBQ: 1mm    
2 Đạo Tú  14.25 14.10     2  14.20 14.05       15.30 14.05       14.85 14.55       14.30 14.10     3  14.20 14.03       14.20 14.00     
             
3 Vân Tập  13.90 13.85     2 13.70  13.65       14.20 13.00       14.20 13.35       13.75 13.70       13.75 13.70      13.60  13.55     
             
4 Điều tiết mới  13.40        13.10        12.75        12.35        13.15        13.25        12.85      
             
5 6A  13.30 13.25       13.00  c      12.70  c      12.30  12.30      13.05 13.00       13.20 1.25       12.80    
             
6 Cầu Tàu  11.95        12.85        12.60        12.20        12.95        13.10        12.65      
             
7 Báo Văn  11.60 11.55       12.40 12.35       12.20 12.10       11.80  11.75     12.80  11.90      12.40 12.35       12.20 12.15     
             
8 Vũ Di  10.80        11.10       11.10         10.80        11.30        11.70        11.70      
             
9 An Cát  10.60        11.00        10.90        10.60        10.55      2  10.30        11.30      
             
10 Đại Tự  9.95        10.10        10.20        9.90        9.90        10.70        10.70      
             
11 Đinh Xá 9.10         9.00        9.40        9.40        9.00        9.15        9.20      
             
12 Toa Đen    12.90                                13.00    3  13.60 13.55             
             
13 Cao Đại  9.35  9.30      9.32 9.28       9.30 9.25       9.28 9.25       9.55 9.50       9.54 9.52       9.48  9.45    
             
14 Vĩnh Sơn  8.63        8.65    2M    8.50        8.50    2M    8.65        8.55        8.75      
             
15 Liên Hòa                                                        
             
16 Bạch Hạc  3.40        3.95        4.05        4.35        4.20      3  4.15        3.40      
             
17 Đại Định  3.00        3.50  13.10  3M    3.60 13.10   3M    3.90        3.70        3.60        2.90 13.10     
             
18 Liễu Trì  1.75        2.15        2.30        2.70    1M    2.40        2.50        1.80      
             
19 Tân Cương  12.60  11.30      12.20 12.15       12.35 12.30                       12.40 12.35       12.40 12.35     
             
20 Bồ Điền          10.60        11.40                        11.15        11.05      
             
21 7 Cửa  7.40    1M    7.10    5M    7.20    5M    7.30    4M    7.35        7.15        7.35      
             
22 Lạc Ý
 7.50 6.30       7.50 6.20       7.80 6.00       7.80 5.95       7.80 5.90       7.80 5.85       7.80 5.90     
             
23 Cà Lồ
 6.22        6.20        6.15        6.04        5.96        5.88        5.95      
             
24 Sáu Vó  5.50 5.00       5.37 5.10       5.40  4.50      5.48 4.45       5.35 4.46       5.43  4.38      5.62 4.34     
             
25 Đầm Cả                                                        
             
26 Phú Xuân
                                                       
             
27 TT Yên Lạc
                                       3                
             
28 Vĩnh Yên
                                       3                
             

Nguồn: Phòng Quản lý nước & Công trình