TT

Vị trí04/3/201905/3/201906/3/201907/3/201908/3/201909/3/201910/3/2019

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

1 Liễn Sơn  16.08  15.85  10.00  4  16.03 15.83   9.80    16.00 15.80       15.90 15.72   2M  7  16.10 15.85   10.00  16.15 15.95   11.00    16.10 15.90   10.50  
       MBQ: 5mm  MBQ: 1mm    
2 Đạo Tú  14.10 14.00       14.10 14.00       15.30 14.05       15.30 14.15     11  14.20 14.00       14.35 14.20       14.35 14.20     
             
3 Vân Tập 13.60   13.55      13.60 13.55       14.05  c      14.20    10  13.65 13.60       14.00 13.95       14.00 13.95     
             
4 Điều tiết mới  13.10        12.95        c        c      11  13.20        13.65        13.55      
             
5 6A  13.00      12.85      c        c        13.10 13.05       13.60 13.55       13.50 13.45     
             
6 Cầu Tàu  12.85        12.70        c        c        13.00        12.55        12.55      
             
7 Báo Văn  12.40 12.35       12.25 12.20       11.20 11.15       11.20 11.15     6  12.80 11.90       12.05 12.00      12.10  12.05    
             
8 Vũ Di  11.70        11.80        10.80        11.20        11.30        11.40        11.30      
             
9 An Cát 11.30         11.00        c        c        c        11.30        11.20      
             
10 Đại Tự  10.40        10.25        9.80        9.50        9.50        10.20        10.10      
             
11 Đinh Xá  9.25        9.40        9.40        8.90        9.10        9.05        9.05      
             
12 Toa Đen                  9.18              11  13.00          13.50        13.40    
             
13 Cao Đại  9.35 9.30       9.25 9.20       9.20 9.15       9.20 9.15       9.40 9.37       9.60 9.55       9.55 9.50     
             
14 Vĩnh Sơn  8.70        8.53    2M    8.50        8.50    2M    8.50        8.65        8.70      
             
15 Liên Hòa                                                      
             
16 Bạch Hạc  3.05        3.65        3.80        4.05        4.35        4.50        3.95      
             
17 Đại Định  2.70 13.10       3.25 12.80   2M    3.50        3.60        3.85        3.90        3.40    3M  
             
18 Liễu Trì  1.60        1.90        2.10        2.25    1M    2.50        2.55        2.15      
             
19 Tân Cương  12.45  12.40      12.20 12.15                     5                  12.35 12.30     
             
20 Bồ Điền  11.10        10.90                                        10.80      
             
21 7 Cửa  7.45        7.45    5M    7.30        7.35    5M    6.90        7.00        7.25      
             
22 Lạc Ý
 7.80 5.85       7.50  5.95      7.70 5.80       7.70 5.65     11  7.70 5.65       7.70 5.70       7.70 5.75   5M  
             
23 Cà Lồ
 5.90        5.97        5.99        6.11        6.11        6.00        6.09      
             
24 Sáu Vó  5.64 4.25       5.40 4.40       5.44 4.40       5.43  4.40      5.38 4.30       5.43 4.40       5.37 4.30     
             
25 Đầm Cả                                4                        
             
26 Phú Xuân
                                                       
             
27 TT Yên Lạc
                                                       
             
28 Vĩnh Yên
                               13                        
             

Nguồn: Phòng Quản lý nước & Công trình