TT

Vị trí08/4/201909/4/201910/4/201911/4/201912/4/201913/4/201914/4/2019

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

1 Liễn Sơn  16.78 15.18       16.78 15.30   15.00    16.25 16.05  12.00     16.10 15.90  10.50     15.95 15.80   9.10    15.85 15.75   9.10    16.00 15.80   11.50  26
         2M  2M  2M; MBQ: 3mm
2 Đạo Tú  15.30 14.20       15.30  14.05      14.30 14.20       14.20 14.10       14.10 14.00       14.00 13.85       14.00 13.85     
             
3 Vân Tập  14.25  c      14.05      13.85 13.80       13.80 13.75       13.65 13.60       13.45 13.40       13.40 13.35     
             
4 Điều tiết mới  c        c        13.10        12.75        12.95        12.75        12.70      
             
5 6A  c        c        13.00  12.95      12.70 12.65       12.90      12.70      12.65    
             
6 Cầu Tàu  c        c        12.90        12.55        12.75        12.55        12.50      
             
7 Báo Văn  c        11.20 11.15       12.80 11.65       12.10 12.05       12.30 12.25       12.10 12.05       12.00 11.95     3
             
8 Vũ Di  c        c        10.90        11.30        11.70        11.40        11.00      
             
9 An Cát  c        c        10.70        10.80        10.60       11.10         10.90      
             
10 Đại Tự  c        c        9.75        9.95        9.70        9.90        10.05      
             
11 Đinh Xá  c        c        9.15        c        c        c        9.00      
             
12 Toa Đen                  13.00          12.60                            
             
13 Cao Đại  9.40 9.38       9.32 9.30       9.32 9.30       9.32 9.30       9.35  9.32      9.32 9.30       9.35 9.32     
             
14 Vĩnh Sơn  8.70        8.60       8.55        8.50        8.50    2M    8.50    2M    8.50    2M  
             
15 Liên Hòa                                                        7
             
16 Bạch Hạc  5.70        5.60        5.65        5.70        5.65        5.65        5.55      
             
17 Đại Định  5.10        5.10        5.20        5.20        5.20 13.10   3M    5.20 13.20   3M    5.10    3M  
             
18 Liễu Trì  3.70        3.80      2M  3.80        3.90        3.90        3.90        3.80      
             
19 Tân Cương  c                                        12.25 12.20       12.30 12.25     18
             
20 Bồ Điền  c                                        10.70        10.70      
             
21 7 Cửa  7.20        7.10        7.10        7.10       7.15     5M    7.05    5M    7.05    5M  
             
22 Lạc Ý
 6.90 6.30       7.60 6.15       7.60  6.15      7.60 6.15       7.80 5.95       7.80 5.90       7.80 5.90     
             
23 Cà Lồ
 6.78        6.72        6.52        6.45        6.39        6.30       6.22       
             
24 Sáu Vó  5.40 5.31      5.28  4.95       5.46  4.80      5.50 4.70       5.45  4.65      5.45  4.65      5.46 4.68     
             
25 Đầm Cả                                                        
             
26 Phú Xuân
                                                       
             
27 TT Yên Lạc
                                                       
             
28 Vĩnh Yên
                                                       
             

Nguồn: Phòng Quản lý nước & Công trình