TT

Vị trí15/4/201916/4/201917/4/201918/4/2019 19/4/201920/4/2019 21/4/2019

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

1 Liễn Sơn  16.70 16.34     2  17.20 16.32  17.0  3  16.82 16.45   16.20    16.75 16.38   15.70   16.70  16.38   15.50    16.67 16.30       16.35 16.15   14.60  
             
2 Đạo Tú  15.30 14.35       15.20 14.40       14.85 14.80       14.80 14.55       14.85 14.60       14.75 14.50       14.60 14.40     
             
3 Vân Tập  14.20 13.20       14.20 13.80       14.25 14.20       14.30 14.25      14.30   14.25      14.25 14.20       14.20 14.15     
             
4 Điều tiết mới  12.55        13.30        13.60        1.3.40        13.40        13.30        13.40      
             
5 6A  12.45  c      13.20    3  13.50 13.45       13.30 13.25       13.30  13.25      13.20  13.15      13.30    
             
6 Cầu Tàu  12.30        13.05        12.70        12.95        13.15        13.10        13.15      
             
7 Báo Văn  12.15 12.10       12.40 12.35       12.30 12.25       12.45 12.40       12.70 12.60       12.80 12.20       12.45 12.40     
             
8 Vũ Di  11.00        11.50        11.00        11.10        11.30        11.10        11.20      
             
9 An Cát 10.90         11.30      4  10.80        10.90        11.10        10.95        11.05      
             
10 Đại Tự  10.05        9.95      2  10.53        10.62        10.75        10.15        10.15      
             
11 Đinh Xá  9.10      3  9.20      2  9.05        9.05        9.00        9.40        9.40      
             
12 Toa Đen                    13.40        13.25        13.25        13.10            
             
13 Cao Đại  9.36 9.34       9.42 9.40       9.62 9.60       9.68  9.65      9.67 9.65       9.68 9.66       9.65 9.62     
             
14 Vĩnh Sơn  8.60        8.70        8.80        8.82    2M    8.75    2M    8.80        8.75    2M  
             
15 Liên Hòa                2                                        
             
16 Bạch Hạc  5.70        6.00        6.00        5.80        5.75        5.80        5.70      
             
17 Đại Định  5.25 13.20   3M    5.50        5.50        5.35        5.20 13.15   3M    5.30 13.15       5.20 13.10   3M  
             
18 Liễu Trì  3.95        4.10      5  4.20        4.00        3.90        3.90        3.85    1M  
             
19 Tân Cương  12.45 12.40     2        4                  12.50  12.45      12.30 12.25       12.30 12.25     
             
20 Bồ Điền                                  11.00        10.80        10.85      
             
21 7 Cửa  7.20    5M    7.30    5M    7.30        7.30    5M    7.35    5M    7.45        7.45    5M  
             
22 Lạc Ý
 7.80 5.90      7.80   5.95      7.80 6.15       7.80 6.20       7.80 6.20       7.80 6.15       7.80 6.10     
             
23 Cà Lồ
 6.15        6.22        6.20        6.18        6.15        6.00        5.85      
             
24 Sáu Vó  5.47 4.65       5.45  4.60      5.40  4.48      5.32  4.38      5.42 4.35       5.51 4.30       5.50 4.25     
             
25 Đầm Cả                                                        
             
26 Phú Xuân
       2                                                
             
27 TT Yên Lạc
               2                                        
             
28 Vĩnh Yên
               2                                        
             

Nguồn: Phòng Quản lý nước & Công trình