TT

Vị trí29/4/201930/4/201901/5/201902/5/201903/5/201904/5/201905/5/2019

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

1 Liễn Sơn  16.15 15.90   10.50    16.85 15.95   11.00    16.80 15.95  11.00  7  16.78 15.95      16.70  15.95   11.00    16.72 15.95   11    16.68 15.95   11.00  
 2M    MBQ: 21mm        MBQ: 2mm
2 Đạo Tú  14.20 14.05       14.40 14.20       14.35 14.15   25  14.40 14.20       14.45 14.30       14.30 14.20       14.35 14.20     
             
3 Vân Tập  13.75 13.70       13.90 13.85     3  13.90 13.85    16  14.00 13.95       14.10 14.05       13.95 13.90       14.00 13.95     
             
4 Điều tiết mới  13.35        13.15        13.20        13.30        13.35        13.20        13.35      4
             
5 6A  13.30 13.35       13.05  c    3  13.10 c    10  13.20      13.25  c      13.10      13.25  c    
             
6 Cầu Tàu  13.15        12.90        12.95        13.10        13.10        12.95        13.10      
             
7 Báo Văn  12.25 12.45       12.40 12.35     2  12.55 12.50    18  12.70 12.40       12.60 12.55       12.55 12.50      12.55  12.50    1
             
8 Vũ Di  11.35        11.15        11.20        11.20        11.35        11.30        11.35      
             
9 An Cát  11.15        11.00      12  11.05      50  11.00        11.20        11.15      2  11.20     2
             
10 Đại Tự  10.20        10.00      15  10.10      17  10.10        10.20      2  10.20        10.25      2
             
11 Đinh Xá  9.35        8.95      15  8.95      18  8.95        8.95      6  8.95        8.95      2
             
12 Toa Đen  13.85 13.80             3        22                                3
             
13 Cao Đại  9.55 9.53       9.67 9.65       9.80 9.78      9.95 9.92   4M    9.70 9.70       9.90 9.88       9.75 9.72     
             
14 Vĩnh Sơn  8.70    2M    9.15        9.22        9.22        9.22        9.21        9.15      
             
15 Liên Hòa                4        12                                
             
16 Bạch Hạc  5.50 14.00   3M    5.35      3  5.50      28  5.50        5.80      2  5.90        5.90    
             
17 Đại Định  5.05  13.20  3M    4.95        5.00        5.10        5.35        5.55        5.50      
             
18 Liễu Trì  3.70        3.55      10  3.65      26  3.60       3.95         4.10        4.05      4
             
19 Tân Cương  12.40  12.35            2       32                                3
             
20 Bồ Điền  10.95        10.50        10.50                                      
             
21 7 Cửa  7.30    5M    7.05       7.00        6.95        6.88        6.85        6.80      
             
22 Lạc Ý
 7.90 5.90       7.45 6.50       7.50  6.65    20  7.35 6.55       7.30  6.55      7.30 6.55       7.30 6.50     
             
23 Cà Lồ
 5.00        5.40        5.81        6.19        6.56        6.71        6.85      
             
24 Sáu Vó  5.51 4.19       5.20  4.40      5.50  4.48      5.73 5.63       5.83 5.76       5.74 5.66       5.65 5.55     
             
25 Đầm Cả                3        20                                
             
26 Phú Xuân
               4        22                                
             
27 TT Yên Lạc
               13       26                                3
             
28 Vĩnh Yên
                       20                                
             

Nguồn: Phòng Quản lý nước & Công trình