Sáng ngày 8/5/2017, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát việc đặt hàng các sản phẩm, dịch vụ công ích do tỉnh quản lý từ năm 2014 đến năm 2016 tại Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Liễn Sơn.