Thực hiện Kế hoạch số 10-KH/ĐUK, ngày 24/3/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc và Kế hoạch số 24-KH/ĐULS ngày 05/4/2021 của Đảng ủy Công ty TNHH MTV thủy lợi Liễn Sơn về việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nhằm đảm bảo nhân sự phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty nên Đảng ủy Công ty TNHH MTV thủy lợi Liễn Sơn phối hợp với Đảng ủy khối Doanh nghiệp tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho 227 đảng viên vào ngày thứ bảy 10/4/2021, tại Hội trường trường Chính trị tỉnh.

Dự hội nghị có đ/c Ninh Viết Thủy - Phó bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp, đ/c Lê Đình Đăng – UVBCH Đảng ủy khối doanh nghiệp, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Công ty; Các đ/c trong Ban chấp hành Đảng bộ, Bí thư các chi bộ cùng toàn thể 227 cán bộ Đảng viên thuộc các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty.

Hội nghị đã được nghe đ/c Ninh Viết Thủy – Phó bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh truyền đạt những vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII; Báo cáo của BCH Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo chính trị của BCH Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025; Báo cáo của BCH Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng (Nghị quyết Đại hội XIII của đảng).

Kết luận và bế mạc hội nghị, đồng chí Lê Đình Đăng -UVBCH Đảng ủy khối doanh nghiệp, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Công ty quán triệt cán bộ đảng viên, các Chi bộ tiếp tục nghiên cứu để nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo nội dung các văn kiện tuyên truyền đến toàn thể CBCNV-LĐ trong toàn đơn vị, viết bài thu hoạch gửi về Công ty. Cũng tại Hội nghị đồng chí đề nghị các đồng chí lãnh đạo các đơn vị, các đảng viên, CBCNV-LSS thực hiện nghiêm túc luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp phát huy tinh thần trách nhiệm thực hiền quyền và nghĩa vụ của công dân tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày 23/5/2021.

Một số hình ảnh Hội nghị: