Thực hiện Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy, những năm qua, các cấp, các ngành, các địa phương đã triển khai, thực hiện nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tuy nhiên, do còn nhiều cái vướng, không ít doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn chưa khẳng định được chỗ đứng trên thị trường.