HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết số 25/2016/NQ-HĐND về cơ chế hỗ trợ phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 – 2020.

Theo Nghị quyết, nội dung hỗ trợ gồm phần móng, mặt đường các tuyến đường giao thông nông thôn trục xã do UBND cấp xã quản lý. 

 

Mức hỗ trợ: 

40% đối với xã đồng bằng tương ứng 520 triệu đồng/1km;

50% đối với xã trung du tương ứng 650 triệu đồng/1km;

60% đối với xã miền núi tương ứng 780 triệu đồng/1km;

Định mức tính hỗ trợ cho đường giao thôn nông thôn trục xã năm 2016 là 1,3 tỷ đồng/1km; các năm tiếp theo tính trượt giá khoảng 5% mỗi năm. 

 

Điều kiện hỗ trợ: 

Công trình, dự án phải phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, không vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng;

Công trình, dự án nằm trong danh mục đề án kèm theo Tờ trình số 182/TTr-UBND ngày 11/7/2016 của UBND tỉnh;

Áp dụng thiết kế, dự toán mẫu, cơ chế thanh, quyết toán phù hợp với quy định hiện hành. 

 

Hình thức thực hiện: 

Khuyến khích giao cho cộng đồng dân cư làm nhà thầu thực hiện các công trình, dự án.

Nghị quyết số 25/2016/NQ-HĐND có hiệu lực từ ngày 01/8/2016./. 

 

Theo: Báo Vĩnh Phúc