Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, từ năm 2013 đến năm 2016, toàn tỉnh có 2.549 doanh nghiệp dân doanh đăng ký mới, với tổng số vốn hơn 13.000 tỷ đồng. Trong đó, có 1.866 doanh nghiệp công ty TNHH; 594 doanh nghiệp công ty cổ phần; 89 doanh nghiệp tư nhân. Trong 3 năm qua, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đóng góp hơn 77 nghìn tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước, trong đó doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hơn 73 nghìn tỷ đồng; doanh nghiệp ngoài quốc doanh hơn 3.100 tỷ đồng và doanh nghiệp Nhà nước hơn 886 tỷ đồng. Riêng 3 tháng đầu năm 2017, toàn tỉnh có 234 dự án thành lập mới, tổng vốn đăng ký 1.497 tỷ đồng, tăng 21% về số doanh nghiệp và 55% về vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2016.

Năm 2016, Công ty cổ phần Giày Vĩnh Yên nộp ngân sách nhà nước hơn 21 tỷ đồng
 

Để đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, đóng góp tích cực cho ngân sách Nhà nước, thời gian tới, tỉnh tiếp tục cụ thể hóa triển khai các nghị quyết của Chính phủ, của tỉnh về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Thực hiện hiệu quả chủ trương Nhà nước kiến tạo, lấy doanh nghiệp là đối tượng phục vụ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh và phát triển. Thường xuyên tổ chức đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp, trong đó duy trì thực hiện mô hình “cà phê doanh nhân” để kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh. Thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông, một cửa hiện đại tại các đơn vị. Đổi mới cách thức quản lý và thái độ làm việc của cán bộ, công chức theo hướng hỗ trợ và phục vụ doanh nghiệp; công khai, minh bạch, tăng cường kỷ luật, kỷ cương đối với cán bộ, công chức, cơ quan nhà nước, xử lý nghiêm các tiêu cực, nhũng nhiễu…

Theo: Báo Vĩnh Phúc