STT Số hiệu văn bảnNgày ban hànhNội dungNgày có hiệu lực Download
1 99/2012/NĐ-CP 15/11/2012 Về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp 30/12/2012
2 66/2011/NĐ-CP 01/08/2011 Nghị định quy định việc áp dụng Luật Cán bộ, công chức đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và người được cử làm đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước 25/09/2011
3 14/2008/QH12 03/06/2008 Luật thuế thu nhập Doanh nghiệp 01/01/2009
4 35/2013/QĐ-TTg 07/06/2013 Ban hành Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ 25/07/2013
5 36/2014/QĐ-TTg 18/06/2014 Ban hành Quy chế công bố thông tin hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu 05/08/2014
6 100/2008/NĐ-CP 08/09/2008 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân 01/01/2009
7 32/2015/QĐ-TTg 04/08/2015 Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ 21/09/2015
8 58/2008/NĐ-CP 05/05/2008 Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng 20/05/2008
9 99/2007/NĐ-CP 13/06/2007 Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình 28/06/2007
10 12/2009/NĐ-CP 12/02/2009 Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 02/04/2009
11 04/2007/QH12 21/11/2007 Luật thuế thu nhập cá nhân 01/01/2009
12 09/2013/TT-BNV 31/10/2013 Thông tư quy định về chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ 01/12/2013
13 58/2014/QH13 20/11/2014 Luật Bảo hiểm xã hội 01/01/2016
14 17/2015/TT-BLĐTBXH; 22/04/2015 Hướng dẫn xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương đối với người lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sỡ hữu theo Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương 10/06/2015
15 32/2015/NĐ-CP 25/03/2015 Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng 10/05/2015
16 49/2013/NĐ-CP 14/05/2013 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương 01/07/2013
17 50/2013/NĐ-CP 14/05/2013 Nghị định quy định quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu 01/07/2013
18 01/2011/QH13 11/11/2011 Luật lưu trữ 01/07/2012
19 43/2013/QH13 26/11/2013 Luật đấu thầu 01/07/2014
20 39/2013/QH13 16/11/2013 Luật thi đua, khen thưởng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng 01/06/2014
Page 2 of 3