STT Số hiệu văn bảnNgày ban hànhNội dungNgày có hiệu lực Download
1 32/2001/PL-UBTVQH10 04/04/2001 Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình Thủy lợi Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi 01/07/2001
2 05/2015/NĐ-CP 12/01/2015 Bộ Luật Lao động 01/03/2015
3 45/2013/QH13 29/11/2013 Luật đất đai 01/07/2004
4 17/2012/QH13 21/06/2012 Luật tài nguyên nước 01/01/2013
5 68/2014/QH13 26/11/2014 Luật Doanh nghiệp 01/07/2015
Page 3 of 3