Xí nghiệp thuỷ lợi là đơn vị trực tiếp sản xuất của Công ty, chịu sự chỉ đạo và điều hành của Chủ tịch, Giám đốc Công ty, phục vụ tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp trong địa bàn huyện

Ban Lãnh đạo Công ty

Giúp Chủ tịch - Giám đốc Công ty quản lý các lĩnh vực tổ chức, lao động tiền lương và hành chính quản trị.

Giúp Chủ tịch - Giám đốc Công ty thực hiện công tác kế hoạch, thống kê và kỹ thuật của Công ty

Giúp Chủ tịch - Giám đốc Công ty quản lý nước và bảo vệ công trình

Giúp Chủ tịch - Giám đốc Công ty thực hiện công tác tài vụ của Công ty

Tham mưu cho Chủ tịch - Giám đốc Công ty thực hiện các lĩnh vực quản lý đầu tư XDCB và triển khai thuộc phạm vi trong toàn Công ty