STT Số hiệu văn bảnNgày ban hànhNội dungNgày có hiệu lực Download
1 113/2018/NĐ-CP 31/08/2018 Nghị định của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế 15/10/2018
2 108/2014/NĐ-CP 20/11/2014 Nghị định của Chính phủ về chính sách tinh giảm biên chế 10/01/2015
3 72/2018/NĐ-CP 15/05/2018 Nghị định 72/2018/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang 01/07/2018
4 595/QĐ-BHXH 14/04/2017 Quy trình thu Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ Bảo hiểm xã hội; thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành 01/05/2017
5 104/2017/NĐ-CP 14/09/2017 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng , chống thiên tai; Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều 01/11/2017
6 01/2017/QĐ-UBND 25/01/2017 Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 05/02/2017
7 65/2009/TT-BNNPTNT 12/10/2009 Hướng dẫn tổ chức hoạt động và phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi. 25/11/2009
8 55/2005/QH11 29/11/2005 Luật Phòng, chống tham nhũng 01/06/2006
9 35/NQ-CP 16/05/2016 Về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 16/05/2016
10 53/2016/TT-BTC 21/03/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp 21/03/2016
11 219/2015/TT-BTC 31/12/2015 Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp 15/02/2016
12 58/2015/TT-BLĐTBXH 29/12/2015 Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội 15/02/2016
13 69/2014/QH13 26/11/2014 Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại Doanh nghiệp 01/07/2015
14 26/2015/TT-BLĐTBXH 14/07/2015 Hướng dẫn xác định chi phí tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách nhà nước 01/09/2015
15 26/2015/TT-BTC 27/02/2015 Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ 27/02/2015
16 97/2015/NĐ-CP 09/10/2015 Về quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ 05/12/2015
17 96/2015/NĐ-CP 09/10/2015 Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp 08/12/2015
18 81/2015/NĐ-CP 18/09/2015 Về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước 05/11/2015
19 26/2015/TT-BLĐTBXH 14/07/2015 Thông tư hướng dẫn xác định chi phí tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách nhà nước 01/09/2015
20 71/2013/NĐ-CP 11/07/2013 Về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ 01/09/2013
Page 1 of 3