TT

Vị trí12/3/201813/3/201814/3/201815/3/201816/3/201817/3/201818/3/2018

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

1 Liễn Sơn 15.90 15.65 8.20 2M 16.02 15.78 9.30 2M 16.10 15.80 9.50 2M 16.10 15.80 9.50 2M 16.10 15.80 9.50 2M 16.02 15.85 10.00   16.28 16.00 11.50 26
             
2 Đạo Tú 14.30 14.25     15.30 13.40     14.85 14.20     14.15 14.05     14.20 14.10   4 14.25 14.15     14.15 14.05   20
            MBQ: 19mm 
3 Vân Tập 14.20 13.25     13.05 13.00     13.40 13.35     13.80 13.75     13.90 13.85     14.00 13.95     13.80 13.75   23
             
4 Điều tiết mới 13.25       12.80       13.00       13.20       13.40       13.50       13.15      
             
5 6A 13.15 13.20     12.75 12.80     12.95 13.00     13.15 12.85     13.30 13.35     13.40 13.45     13.05 13.00   15
             
6 Cầu Tàu 13.00       12.60       12.80       13.05       13.15       13.25       Cạn      
             
7 Báo Văn 12.80 11.85     11.95 11.90     12.20 12.15     12.80 12.20     12.40 12.35     12.45 12.40     12.10 12.05   32
             
8 Vũ Di 10.90       11.60       11.70       11.80       11.15       11.30       11.30      
             
9 An Cát 10.80       11.30       11.30       10.50       11.00       11.15       11.20     20
             
10 Đại Tự 10.15       10.70       9.95       9.80       10.05       10.15       10.05     12
             
11 Đinh Xá 9.35       9.10       9.05       9.08       9.05       9.45       9.30     12
             
12 Toa Đen 13.60 13.55     13.45 13.40     13.55 13.55             13.75 13.70     13.75 13.70     13.00     18
             
13 Cao Đại 9.55 9.53     9.54 9.52     9.57 9.55     9.58 9.56     9.55 9.53     9.50 9.48     9.55 9.53    
             
14 Vĩnh Sơn 8.72       8.80       8.75   2M   8.72   2M   8.60   2M   8.60       8.75      
             
15 Liên Hòa                                                       15
             
16 Bạch Hạc 4.00 13.60 2M   4.20 13.50 2M   4.35 13.60 2M   4.50       4.50 13.70 2M 1 4.75   2M   4.80      
             
17 Đại Định 3.55 13.20 3M   3.80 13.15 3M   3.95       4.10       4.10       4.35       4.45      
             
18 Liễu Trì 2.40   4M   2.50   4M   2.60   3M   2.90   3M   2.80   4M   3.10   4M   3.25   4M 10
             
19 Tân Cương 12.50 12.45     12.50 12.45     Cạn                                     22
             
20 Bồ Điền 11.10       11.40       Cạn                                      
             
21 7 Cửa 7.40   5M   7.40   5M   7.40   5M   7.40   5M   7.38   5M   7.30   5M   7.40      
             
22 Lạc Ý
7.70 5.75     7.70 5.85     7.70 5.85     7.70 5.90     7.70 5.80     7.70 5.70     7.70 5.90    
             
23 Cà Lồ
5.67       5.50       5.45       5.60       5.65       5.60       5.75      
             
24 Sáu Vó 5.40 4.60     5.40 4.55 1M   5.40 4.50     5.38 4.50     5.53 4.42     5.58 3.98     5.45 4.45    
             
25 Đầm Cả                                                     16  
             
26 Phú Xuân
                                                    13  
             
27 TT Yên Lạc
                                                    19  
             
28 Vĩnh Yên
                                                    23  
             

Nguồn: Phòng Quản lý nước & Công trình