TT

Vị trí04/9/201705/9/201706/9/201707/9/201708/9/201709/9/201710/9/2017

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

1 Liễn Sơn 17,20 16,25     17,20 16,25 14,00 9 17,15 16,25 14,00   17,25 16,25 14,00 34 17,25 16,05 12,00   17,10 16,05 12,00   17,20 16,05 12,00  
      MBQ: 9mm      
2 Đạo Tú 14,60 14,40     14,70 14,50     14,90 14,55     14,90 14,55   4 14,60 14,35     14,70 14,45     14,65 14,40   4
             
3 Vân Tập 14,15 14,01     14,20 14,15     14,25 14,20     14,30 14,25   14 14,10 14,05     14,25 14,20     14,25 14,20   3
             
4 Điều tiết mới 13,45       13,60       13,40       13,55       13,35       13,40       13,45       
             
5 6A 13,35 13,33     13,50 Cạn     13,30 13,25     13,45 13,40   6 13,25 13,20      13,30 13,25     13,35 13,30   5
             
6 Cầu Tàu 13,20       13,30       13,15       13,30       13,10       13,15       13,20      
             
7 Báo Văn 12,40 12,35     12,50 12,45     12,30 12,25      12,40 12,35     12,30 12,25     12,30 12,25      12,45 12,40   7
             
8 Vũ Di 11,30       11,40       11,15       11,60       11,30       11,18       11,42      
             
9 An Cát 11,10       11,30       11,00       11,10       11,10       11,00       11,30     12
             
10 Đại Tự 10,37       10,10       10,35       10,42       10,40       10,40       10,70     33
             
11 Đinh Xá 9,15       9,35       9,30       9,30     10 9,25       9,30       9,35     70
             
12 Toa Đen 13,30       Cạn       13,10        13,35     15    12,80       12,70     12,85     5
             
13 Cao Đại 9,90 10,00     9,90 9,98     10,00 9,95     10,05 10,02      10,03 10,00     10,03 10,00     10,00 9,98    
             
14 Vĩnh Sơn 9,50       9,45       9,50       9,50       9,43       9,75       9,40      
             
15 Liên Hòa                               21                        
             
16 Bạch Hạc 10,20       10,80       10,90       10,60     17  11,15       11,35       11,95      
             
17 Đại Định 9,60       10,30       10,40       10,10       10,55       10,80       11,45      
             
18 Liễu Trì 8,65       9,20       9,40       9,10       9,50       9,40       10,40      10
             
19 Tân Cương         12,40 12,35                   10 11,70 11,65     11,70 11,65     11,80 11,75   3
             
20 Bồ Điền 10,55       10,62                       10,65       10,60       10,98      
             
21 7 Cửa 7,20       7,20     5M 7,20       7,20        7,20       7,20       7,20      
             
22 Lạc Ý
7,30 6,75     7,25 6,65     7,30 6,55     7,20 6,40   11 7,15 6,35     7,60 6,35     7,60 6,35    
             
23 Cà Lồ
7,73               7,67        7,68       7,68       7,68       7,78      
             
24 Sáu Vó 6,11 5,90     5,96 5,80     5,88  5,70     6,13 5,70     5,98 5,70     5,90 5,50     5,90 5,45    
             
25 Đầm Cả 5,70 5,63     Cạn               Cạn     3 Cạn       Cạn       Cạn     40 
             
26 Phú Xuân
                              20                       43
             
27 TT Yên Lạc
                              6                       41
             
28 Vĩnh Yên
                                                      32
             

Nguồn: Phòng Quản lý nước & Công trình