TT

Vị trí11/9/201712/9/201713/9/201714/9/201715/9/201716/9/201717/9/2017

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

1 Liễn Sơn 17,00 16,05 12,00 38 17,60 15,30 5,00   17,55 15,30 5,00   17,40 15,30 5,00 21 17,25 14,95 2,00   18,00 15,10   58 17,68 Cạn   4
 MBQ: 38mm         MBQ: 103mm  
2 Đạo Tú 14,55 14,30   75 14,00 13,80     13,90 13,70     14,00 13,80     13,60 13,50     13,65 13,45   90 13,50 13,40    
             
3 Vân Tập 14,10 14,05   78 13,50 13,45     13,60 13,55     13,65 13,60     13,40 13,35     13,15 13,10   96 13,15 13,10    
             
4 Điều tiết mới 13,25       12,85       13,35       13,35       13,20       12,60       12,60      
             
5 6A 13,15 13,10   48 12,75 12,70     13,25 13,20     13,25 13,20     13,10 13,05     12,50 12,45   135 12,50 12,45    
             
6 Cầu Tàu 13,00       12,60       11,90       Cạn       Cạn       12,35       12,35      
             
7 Báo Văn 12,25 12,20   33 11,90 11,85     11,30 11,25     11,30 11,25      11,25 11,20     11,90 11,85   114 11,90 11,85   5
             
8 Vũ Di 11,27       11,00       11,05       10,80       10,80       10,85       10,95      
             
9 An Cát 11,18     10 10,90       Cạn       Cạn       Cạn       10,70     150 10,75      5
             
10 Đại Tự 10,40     4 10,40       10,00       10,03       10,02       10,68     87 10,45     3
             
11 Đinh Xá 9,20     20 9,25       9,10       9,00       9,05       9,35     37 9,00     2
             
12 Toa Đen   12,70   31   12,45       12,65       12,65   4 12,60             179   12,35   5
             
13 Cao Đại 10,10 9,98     10,12 10,10     9,75 10,35   4M 9,50  10,35     9,90

10,28

    10,03 10,70 4M   10,05 10,85 5M  
             
14 Vĩnh Sơn 9,50       9,52       9,54       9,58        9,60       10,20       10,36      
             
15 Liên Hòa       73                       7       4       65       8
             
16 Bạch Hạc 12,60     55 13,05       12,95       12,65     2 12,40       11,70     203 11,35     3
             
17 Đại Định 12,15       12,50       12,50       12,20       12,00       11,30       10,95      
             
18 Liễu Trì 11,10     15 11,50       11,48       11,25     4 11,05     2 10,50     220 10,00      
             
19 Tân Cương 11,70 11,65   43 11,55 11,50      11,65 11,60     11,60 11,55     11,60 11,55     11,60 11,55   210 11,50 11,45    
             
20 Bồ Điền 10,65       10,50       10.40       10,40       10,40       10,50       10,45       
             
21 7 Cửa 7,20       7,05       7,00       6,85       6,80       7,00       7,40      
             
22 Lạc Ý
7,60 6,65   70 7,40 7,05     7,30 6,85     7,25 6,80     7,20 6,80     7,50 7,20   74 8,10 7,95   4
             
23 Cà Lồ
7,87       7,90       7,93       7,92       7,90       8,00              
             
24 Sáu Vó 6,00 5,60     6,39 6,38     6,52 6,50     6,50 6,47     6,40 6,32     6,51 6,55      6,95 7,53    
             
25 Đầm Cả Cạn     22 6,40 6,28     6,47 6,40     6,40 6,35     6,25 6,20     6,86 6,42   45   7,42  7,45  
             
26 Phú Xuân
      14                                       42        
             
27 TT Yên Lạc
      38                                       52        3
             
28 Vĩnh Yên
      57                                       60       3
             

Nguồn: Phòng Quản lý nước & Công trình