TT

Vị trí09/10/201710/10/201711/10/201712/10/201713/10/201714/10/201715/10/2017

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

1 Liễn Sơn 17,20 Cạn     17,15 Cạn     17,10 Cạn     17,30 Cạn   7 17,50 Cạn     17,48 Cạn     17,25 Cạn    
  MBQ: 2mm  MBQ: 12mm MBQ: 25mm MBQ: 3mm  MBQ: 3mm  
2 Đạo Tú 14,00 14,00      Cạn Cạn     Cạn       Cạn     18 Cạn       Cạn       Cạn      
             
3 Vân Tập 14,10 Cạn     13,05 13,00     Cạn     14 12,80 12,75   22 12,90 12,85   2 Cạn       Cạn       
             
4 Điều tiết mới Cạn       12,95       Cạn       Cạn       12,35       12,50       12,00      
             
5 6A Cạn       Cạn       Cạn      6   12,60   20 12,05       12,00       Cạn      
             
6 Cầu Tàu Cạn       Cạn       Cạn       Cạn       11,95       11,90       Cạn      
             
7 Báo Văn Cạn       Cạn       11,30 11,25   14 11,30 11,25   23 11,40 11,35     11,50 11,45     11,40 11,35    
             
8 Vũ Di Cạn       Cạn       Cạn       Cạn       11,10       11,45       11,30      
             
9 An Cát Cạn       Cạn     7 Cạn     14 Cạn     26 Cạn       Cạn       Cạn      
             
10 Đại Tự Cạn       Cạn       9,70     22 9,70     29 9,80       9,80       Cạn      
             
11 Đinh Xá Cạn       Cạn       9,10     10 Cạn      3 Cạn     4 Cạn        Cạn      
             
12 Toa Đen               7       15       23 12,30                      
             
13 Cao Đại 9,78 9,76     9,78 9,76     9,78 9,76     9,90 9,98     9,92 9,90     9,90 9,88     9,89 9,87     
             
14 Vĩnh Sơn 9,32       9,26       9,30       9,40       9,45       9,43       9,40      
             
15 Liên Hòa               4       10       19       14                
             
16 Bạch Hạc 8,10       8,00     5 9,60     16 13,55     34 13,00       11,80       10,70      
             
17 Đại Định 7,85       7,80       9,60       13,30       12,45       11,15       10,20       
             
18 Liễu Trì 6,80       6,70     9 8,20     20 12,20     32 11,65     5 10,40       9,40      
             
19 Tân Cương               5       15       26                        
             
20 Bồ Điền                                                        
             
21 7 Cửa 6,90       6,75       6,82       6,93       6,93       6,85       6,85      
             
22 Lạc Ý
7,10 6,40     7,10 6,35   4 7,10 6,35   5 7,35 6,55   24 7,30 6,55     7,20 6,50     7,15 6,45    
             
23 Cà Lồ
8,16       8,15       8,18       8,28       8,28        8,26       8,21      
             
24 Sáu Vó 6,10 5,50     5,92 5,48     5,63 5,40     5,80 5,45     6,00 5,85     6,20 6,18     6,28 6,25    
             
25 Đầm Cả Cạn       Cạn       Cạn       Cạn     38 Cạn       6,16 6,10     6,20 6,16    
             
26 Phú Xuân
                      15       17       11                
             
27 TT Yên Lạc
                      13       20                        
             
28 Vĩnh Yên
              2               17       10                
             

Nguồn: Phòng Quản lý nước & Công trình