TT

Vị trí02/10/201703/10/201704/10/201705/10/201706/10/201707/10/201708/10/2017

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

1 Liễn Sơn 17,00 16,05     17,00 15,85     17,20 Cạn     17,20 Cạn   16 17,20 Cạn     17,20 Cạn     17,20 Cạn   8
  MBQ: 5mm MBQ: 2mm MBQ: 14mm MBQ: 2mm MBQ: 2mm MBQ: 12mm
2 Đạo Tú 15,20 14,10     14,50 14,30   5 Cạn       Cạn     10 13,90 13,85     13,90 13,85     13,95 13,95   16
             
3 Vân Tập 13,95 13,90     14,15 14,10   3 12,80 12,75     12,80 12,75   3 13,90 Cạn     13,90 Cạn     14,05 Cạn   22
             
4 Điều tiết mới 13,20       13,55     3 12,40       12,40       Cạn        Cạn       Cạn      
             
5 6A 13,10 Cạn     13,45 Cạn     12,30 12,30     12,30 12,30   12 Cạn       Cạn       Cạn     10
             
6 Cầu Tàu 12,95       13,30       12,15       12,15       Cạn       Cạn       Cạn      
             
7 Báo Văn 12,20 12,15     12,45 12,40   5 11,65 11,60     11,65 11,60   20 Cạn     6 Cạn     6 Cạn     12
             
8 Vũ Di 11,00       11,40       10,85       10,85       Cạn       Cạn       Cạn      
             
9 An Cát 10,90       11,25     13 10,65     2 10,65     9 Cạn       Cạn       Cạn     18
             
10 Đại Tự 10,20       10,50     4 10,25     2 10,25     12 9,75     13 9,75     13 9,63     17
             
11 Đinh Xá Cạn       9,20     6 9,10     2 9,10     27 Cạn     2 Cạn     2 9,00     22
             
12 Toa Đen       1       4               6                        
             
13 Cao Đại 9,80 9,95     9,85  9,82     9,90 9,97     9,90 9,97     9,97 9,95     9,97 9,95     9,80 9,78   10
             
14 Vĩnh Sơn 9,38       9,30       9,30       9,30       9,42       9,42       9,30      
             
15 Liên Hòa               3               15                        
             
16 Bạch Hạc 8,00       7,95       8,25     9 8,25     15 8,30       8,30       8,10     12
             
17 Đại Định 7,80       7,70       8,00       8,00        8,10       8,10       7,85      
             
18 Liễu Trì 6,70       6,60     2 6,90     17 6,90     12 7,05       7,05       6,80      
             
19 Tân Cương       10       10               7                       9
             
20 Bồ Điền                                                        
             
21 7 Cửa 6,60       6,60       6,60       6,60       6,90       6,90       6,85      
             
22 Lạc Ý
7,10 6,60     7,10 6,50     7,10 6,40     7,10 6,40   5 7,10 6,30     7,10 6,30     7,10 6,40    
             
23 Cà Lồ
7,94       7,91       7,94       7,94       8,08       8,08       8,11      
             
24 Sáu Vó 6,27 5,40     6,22 5,10     6,10 5,10     6,10 5,10     6,10 5,30     6,10 5,30     6,01 5,42    
             
25 Đầm Cả 5,20 5,10     Cạn Cạn   8 Cạn     2 Cạn     14  Cạn       Cạn       Cạn     9
             
26 Phú Xuân
              8               20                       23
             
27 TT Yên Lạc
              5       2       29       5     5         5
             
28 Vĩnh Yên
              6               12                        
             

Nguồn: Phòng Quản lý nước & Công trình