TT

Vị trí08/01/201809/01/201810/01/201811/01/201812/01/201813/01/201814/01/2018

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

1 Liễn Sơn 16.83 16.15 13.00   16.80 16.15 13.00 1 16.80 16.15     16.72 16.34 15.00   16.70 16.34     16.70 16.34     16.65 16.28 14.00  
  MBQ: 7mm          
2 Đạo Tú 14.75 14.45     14.70 14.45   3 14.55 14.30     14.65 14.40     15.10 14.40     15.10 14.30     15.10 14.20    
             
3 Vân Tập 14.30 14.25     14.25 14.20   5 14.10 14.05     14.20 14.10      14.20 14.15     14.10 14.00     14.00 13.95    
             
4 Điều tiết mới 13.60       13.35       13.30       13.30       13.30       13.10       13.10      
             
5 6A 13.50 13.00     13.25 13.20   6 13.20 13.15     13.20 13.15     13.20 13.15     13.05 13.00     13.00 12.95    
             
6 Cầu Tàu 13.35       13.10       13.05       13.05       13.05       12.90       12.85      
             
7 Báo Văn 12.70 12.65     12.45 12.40   9 12.30 12.25     12.35 12.30     12.35 12.30     12.20 12.15     12.20 12.15    
             
8 Vũ Di 11.40       11.50       11.45       11.30       11.40       11.20       11.20      
             
9 An Cát 11.20       11.30     12 11.25       11.10       11.20       11.00       11.05      
             
10 Đại Tự 10.48       10.55     6 10.65       10.50       10.54       10.30       10.32      
             
11 Đinh Xá 9.60       9.50     7 9.50       9.30       9.40       9.40       9.00      
             
12 Toa Đen               5   12.50       12.60       12.60       12.45       12.50    
             
13 Cao Đại                                                        
             
14 Vĩnh Sơn 8.38       8.55       8.60       8.65       8.68       8.68       8.68      
             
15 Liên Hòa               3                                        
             
16 Bạch Hạc 4.40       4.70     5 4.95       5.30       5.00       5.60       6.55      
             
17 Đại Định 4.40       4.55       4.70       5.10       4.80       5.25       6.20      
             
18 Liễu Trì 3.10       3.40     7 3.50       3.85       3.80       3.90       4.95      
             
19 Tân Cương       2       11 11.80 11.75     11.75 11.70     11.75 11.70     11.60 11.55     11.50 11.45    
             
20 Bồ Điền                 11.20       11.15       11.15       11.02       10.50      
             
21 7 Cửa 7.48       7.50       7.65       7.60       7.60       7.60       7.60      
             
22 Lạc Ý
7.80 5.80     7.80 5.70   8 7.80 5.70     7.80 5.70     7.80 5.80     7.80 5.80     7.80 5.75    
             
23 Cà Lồ
7.60       7.61       7.68       7.74       7.74       7.85       7.90      
             
24 Sáu Vó 5.20 4.40     5.25 4.45     5.25 4.55     5.22 4.55     5.31 4.40     5.20 4.40     5.20 4.43    
             
25 Đầm Cả               6                                        
             
26 Phú Xuân
              10                                        
             
27 TT Yên Lạc
              8                                        
             
28 Vĩnh Yên
              6                                        
             

Nguồn: Phòng Quản lý nước & Công trình