TT

Vị trí01/01/201802/01/201803/01/201804/01/201805/01/201806/01/201807/01/2018

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

1 Liễn Sơn 16.90 Cạn     16.88 Cạn     16.88 Cạn     16.80 15.30     16.78 15.85     16.70 16.15 13.00   16.70 16.15 13.00 3
             
2 Đạo Tú 13.20 13.10     Cạn       Cạn       13.80 13.70     14.40 14.15     14.60 14.35     14.60 14.35    
             
3 Vân Tập 13.10 Cạn     13.10 Cạn     13.10 Cạn     13.45 13.40     14.00 13.95     14.15 14.10     14.20 14.15    
             
4 Điều tiết mới 12.20                       12.95       13.00       13.25       13.30      
             
5 6A 12.10 Cạn                     12.90 Cạn     12.95 12.80     13.15 13.05     13.20 13.15    
             
6 Cầu Tàu 12.10                       12.85       12.85       12.95       13.05      
             
7 Báo Văn 12.00 Cạn     11.95 Cạn     11.90 Cạn     12.35 11.90     12.35 12.25     12.35 12.30     12.50 12.45    
             
8 Vũ Di Cạn                               10.95       11.05       11.20      
             
9 An Cát Cạn                               10.85       10.95       11.00      
             
10 Đại Tự 10.25       10.25       10.15       10.15       10.20       10.42       10.35      
             
11 Đinh Xá Cạn                       Cạn       9.20       9.45       9.45      
             
12 Toa Đen                                   12.80       13.00       13.05    
             
13 Cao Đại                                                        
             
14 Vĩnh Sơn 8.50       8.35       8.35       8.30       8.30       8.30       8.25      
             
15 Liên Hòa                                                       7
             
16 Bạch Hạc 4.90       4.60       4.65       4.75       4.70       4.95       4.65      
             
17 Đại Định 4.75       4.35       4.45       4.55       4.50       4.70       4.40      
             
18 Liễu Trì 3.60       3.40       3.40       3.40       3.35       3.50       3.35      
             
19 Tân Cương                                                       2
             
20 Bồ Điền                                                        
             
21 7 Cửa 7.20       7.20       7.18       7.16       7.19       7.35       7.40      
             
22 Lạc Ý
7.80 6.00     7.80 6.10     7.80 6.10     7.80 6.10     7.80 6.10     7.80 6.10     7.80 5.95    
             
23 Cà Lồ
7.62       7.61       7.59       7.59       7.60       7.55       7.54      
             
24 Sáu Vó 5.24 4.60     4.90 4.70     5.10 4.60     5.30 4.50     5.20 4.50     5.20 4.40     5.25 4.50    
             
25 Đầm Cả                                                        
             
26 Phú Xuân
                                                       
             
27 TT Yên Lạc
                                                       
             
28 Vĩnh Yên
                                                      4
             

Nguồn: Phòng Quản lý nước & Công trình