TT

Vị trí02/4/201803/4/201804/4/201805/4/201806/4/201807/4/201808/4/2018

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

1 Liễn Sơn 15.90 15.68 8.40 2M 15.88 15.66 8.20 2M 15.85 15.65 8.20   16.00 15.78 9.30   16.23 15.90 10.50 2M 16.75 16.34 15.00   16.72 16.34 15.20  
             
2 Đạo Tú 13.95 13.85     14.25 14.20     15.00 14.15     15.30 13.80     14.35 14.25     14.45 14.30     14.60 14.45    
             
3 Vân Tập 13.55 13.50     14.20 12.95     14.20 Cạn     13.85 Cạn     14.20 13.25     13.90 13.85     14.15 14.05    
             
4 Điều tiết mới 13.10       12.85       12.40       13.00       13.05       13.35       13.45      
             
5 6A 13.05 13.10     12.80 12.85     12.40 12.45     13.00 13.05     13.00 13.00     13.25 13.20     13.35 13.30    
             
6 Cầu Tàu 12.90       12.70       12.30       12.85       12.90       13.15       13.20      
             
7 Báo Văn 12.20 12.15     12.00 11.95     11.70 11.65     12.20 12.15     12.80 12.10     12.80 12.20     12.35 12.30    
             
8 Vũ Di 11.10       11.20       11.05       11.60       11.80       11.80       11.25      
             
9 An Cát 10.85       11.15       11.00       10.45       10.75       10.90       11.10      
             
10 Đại Tự 9.90       10.05       9.90       10.05       10.25       10.20       10.70      
             
11 Đinh Xá 9.10       9.40       9.40       9.10       9.00       Cạn       Cạn      
             
12 Toa Đen 13.50 13.45     13.45 13.40     13.25 13.20     13.65 13.60       13.15       13.20       13.30    
             
13 Cao Đại 9.40 9.35     9.40 9.38                                            
             
14 Vĩnh Sơn 8.48       8.50       8.50   2M   8.63   2M   8.75       8.95       8.93      
             
15 Liên Hòa                                                        
             
16 Bạch Hạc 5.00   2M   5.25 13.50 2M   5.30   2M   5.45 13.65 2M   5.35       5.30       5.35      
             
17 Đại Định 4.75       5.00 13.20 3M   5.00   3M   5.20 13.20 3M   5.10 13.20 3M   5.05       5.10      
             
18 Liễu Trì 3.50       3.70   1M   3.85       3.90       3.75       3.85       3.70      
             
19 Tân Cương         12.35 12.30     12.30 12.25     12.35 12.30     12.45 12.40                    
             
20 Bồ Điền         10.75       10.70       10.70       10.90                      
             
21 7 Cửa 7.45   4M   7.25   4M   7.00   5M   6.92   3M   7.15   5M   7.40   3M   7.40   3M  
             
22 Lạc Ý
7.70 5.70     7.60 5.60     7.70 5.40     7.70 5.45     7.70 5.50     7.70 5.80     7.70 6.05    
             
23 Cà Lồ
5.75       5.80       5.80       5.70       5.50       5.35       5.65      
             
24 Sáu Vó 5.50 4.60     5.53 4.55     5.55 4.50     5.61 4.30     5.62 4.25     5.74 4.50     5.42 4.40    
             
25 Đầm Cả                                                        
             
26 Phú Xuân
                                                       
             
27 TT Yên Lạc
                                                       
             
28 Vĩnh Yên
                                                       
             

Nguồn: Phòng Quản lý nước & Công trình