TT

Vị trí09/4/201810/4/201811/4/201812/4/201813/4/201814/4/201815/4/2018

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

1 Liễn Sơn 16.64 16.25 14.00   16.40 16.10 12.50   16.25 15.90 10.50   16.08 15.82 9.70   16.08 15.82 9.70   16.02 15.80 9.50   16.10 15.85 10.00 3
             
2 Đạo Tú 14.50 14.35     14.35 14.20     14.25 14.10     15.30 14.20     15.30 14.20     14.40 14.35     14.10 14.00    
             
3 Vân Tập 14.15 14.35     13.90 13.85     13.75 13.70     14.20 12.90     14.20 13.00     14.20 13.45     13.80 13.75    
             
4 Điều tiết mới 13.55       13.40       13.20       12.65       12.85       13.10       13.35      
             
5 6A 13.45 13.05     13.30 Cạn     13.10 Cạn     12.65 12.70     12.80 12.85     13.05 13.10     13.25 13.30    
             
6 Cầu Tàu 13.30       13.15       12.95       12.50       12.70       12.90       13.10      
             
7 Báo Văn 12.45 12.40     12.45 12.40     12.30 12.25     11.95 11.90     12.15 12.10     12.25 12.20     12.50 12.45    
             
8 Vũ Di 11.25       11.20       11.45       10.85       10.95       11.15       11.25      
             
9 An Cát 11.05       11.05       11.30       10.80       10.80       11.05       11.10      
             
10 Đại Tự 10.70       10.10       10.00       10.12       10.15       10.20       10.40      
             
11 Đinh Xá 9.00       8.95       9.20       9.46       9.10       9.00       9.15      
             
12 Toa Đen   13.00                     13.30 13.25     13.60 13.55     13.70 13.65     13.70 13.65    
             
13 Cao Đại                                                        
             
14 Vĩnh Sơn 8.80       8.73   2M   8.70   2M   8.66   2M   8.66   2M   8.80   2M   8.88   2M  
             
15 Liên Hòa                                                        
             
16 Bạch Hạc 5.35       5.30       5.30       5.20 13.40 2M   5.20 13.60 2M   5.20 13.70 2M   5.20 13.70 2M  
             
17 Đại Định 5.10       5.10       5.10 13.15 3M   4.95 13.15 3M   5.00 13.20 3M   5.00 13.15 3M   5.00 13.85 3M  
             
18 Liễu Trì 3.70   2M   3.75   2M   3.70   2M   3.65   2M   3.70   2M   3.65   2M   3.65      
             
19 Tân Cương                 12.40 12.35     12.25 12.20     12.30 12.25     12.40 12.35     12.55 12.50    
             
20 Bồ Điền                 10.85       10.70       10.75       11.00       11.02      
             
21 7 Cửa 7.40   5M   7.45   5M   7.40   5M   7.30   5M   7.32   5M   7.30       7.45   5M  
             
22 Lạc Ý
7.70 6.05     7.70 5.95     7.70 5.80     7.70 5.70     7.70 5.70     7.70 5.80     7.70 5.90    
             
23 Cà Lồ
5.30       5.30       5.10       Cạn       Cạn       Cạn       Cạn      
             
24 Sáu Vó 5.43 4.45     5.42 4.40     5.47 4.34     5.45 4.35 1M   5.43 4.38 1M   5.40 4.37 1M   5.49 4.36    
             
25 Đầm Cả                                                        
             
26 Phú Xuân
                                                       
             
27 TT Yên Lạc
                                                       
             
28 Vĩnh Yên
                                                       
             

Nguồn: Phòng Quản lý nước & Công trình