TT

Vị trí23/4/201824/4/201825/4/201826/4/201827/4/201828/4/201829/4/2018

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

1 Liễn Sơn 16.00 15.85 10.00 2M 16.60 15.85 10.00 2M 16.05 15.90 10.50   16.96 16.20 13.40   16.82 16.25     16.85 16.05 12.00   16.75 16.05 12.00  
       MBQ: 1mm MBQ: 25mm    
2 Đạo Tú 14.10 14.00     14.50 14.35     14.30 14.10     14.90 14.65     15.20 14.30   12 14.50 14.40     14.40 14.30    
             
3 Vân Tập 13.80 13.75     14.00 13.50     13.80 13.75     14.35 14.30     14.15 14.10   23 14.20 14.15     14.00 13.95    
             
4 Điều tiết mới 13.30       12.45       13.15       13.40       13.40       13.50       13.50      
             
5 6A 13.20 13.25     12.40 12.35     13.05 Cạn   2 13.30 12.65     13.30 13.25     13.40 13.35     13.40 13.35    
             
6 Cầu Tàu 13.05       12.30       12.90       13.15       13.15       13.25       13.25      
             
7 Báo Văn 12.40 12.35     11.25 11.20     12.20 12.15   3 12.60 12.55     12.50 12.45   22 12.45 12.40     12.35 12.30    
             
8 Vũ Di 11.20       11.00       11.40       11.20       11.10       11.35       11.30      
             
9 An Cát 11.10       10.90       11.30       11.10     3 11.00     40 11.18       11.10      
             
10 Đại Tự 10.10       10.60       10.10       10.05     3 10.10     25 10.25       10.20      
             
11 Đinh Xá 9.50       9.25       9.00       Cạn       9.05     50 8.90       8.95      
             
12 Toa Đen 13.55 13.50                   3   12.10   2   13.25   23   13.30       13.30    
             
13 Cao Đại                                         9.50       9.30      
             
14 Vĩnh Sơn 8.70       8.65   2M   8.60       9.20       9.30       9.30       9.40      
             
15 Liên Hòa                                       4                
             
16 Bạch Hạc 4.85 13.55 2M   4.90       4.90       5.10       5.20     31 5.40       5.60      
             
17 Đại Định 4.65 13.10 3M   4.65 13.10 3M   4.70       4.85       4.95       5.15       5.40      
             
18 Liễu Trì 3.45   2M   3.40   2M   3.40       3.55     2 3.65     43 3.90       4.10      
             
19 Tân Cương 12.30 12.25     12.30 12.25     11.60 11.55   5               19                
             
20 Bồ Điền 10.70       10.68       11.15                                      
             
21 7 Cửa 7.45   5M   7.45   5M   7.40       7.45       7.45       7.45       7.30      
             
22 Lạc Ý
7.70 5.85     7.70 5.80     7.70 5.80   7 7.70 6.20   5 7.50 6.35   17 7.50 6.45     7.50 6.50    
             
23 Cà Lồ
5.74       5.60       5.50       5.75       6.06       6.38       6.48      
             
24 Sáu Vó 5.74 4.25     5.45 4.67     5.40 4.70     5.20 4.80     5.25 4.89     5.51 5.41     5.55 5.45    
             
25 Đầm Cả                                       25                
             
26 Phú Xuân
                                      41                
             
27 TT Yên Lạc
                              2       35                
             
28 Vĩnh Yên
                      2               11                
             

Nguồn: Phòng Quản lý nước & Công trình