TT

Vị trí22/10/201823/10/201824/10/201825/10/201826/10/201827/10/201828/10/2018

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

1 Liễn Sơn  16.88 15.42   6.10   17.10  15.42   6.10  33  17.45 15.42   6.10  53  17.10 15.00   2.50    16.98 15.00   2.50   16.97  15.00  2.50    16.95 15.00   2.50  
   MBQ: 31mm  MBQ: 37mm      MBQ: 1mm  
2 Đạo Tú  13.75 13.60       14.00 13.90     45  14.10 14.00     65  13.60 13.50       13.40 13.30       13.30 13.20       13.30 13.20     
             
3 Vân Tập  13.35 13.30       13.70  13.65    45  13.85 13.80     40  13.35 13.30       13.15  13.10      12.95 12.90       12.90 12.85     
             
4 Điều tiết mới  12.75        13.10        13.30        12.90        12.70        12.40        12.35      
             
5 6A  12.70      13.05    37  13.25     42  12.85  c      12.65  c      12.35  c      12.30    
             
6 Cầu Tàu  12.50       12.85        13.05        12.65        12.45        12.20        12.15      
             
7 Báo Văn  12.00 11.95       12.30 12.25     38  12.40 12.35     40  12.15 12.10       11.90 11.85       11.70 11.65       11.70 11.65     
             
8 Vũ Di  10.95        11.05      25  11.10        11.05        10.85        10.70        10.65      
             
9 An Cát  10.80        10.95        10.40      52  10.90        10.70        10.60        10.55      
             
10 Đại Tự  10.05        10.20      20  10.25      33  10.10        10.05        9.95        9.90      
             
11 Đinh Xá  9.00        9.58      12  9.20      27  9.20        9.40        9.40        9.40      
             
12 Toa Đen                35        20                                
             
13 Cao Đại  9.67  9.65      9.82  9.80      10.10 10.08       9.65 10.45  4M     9.40 10.50    4M   9.85  10.35      9.90 10.30     
             
14 Vĩnh Sơn  8.85        9.00        9.28        9.40        9.45       9.45         9.40      
             
15 Liên Hòa                47        37                                
             
16 Bạch Hạc  6.10        6.10      87  6.95      25  8.25        7.90        7.70        7.40      
             
17 Đại Định  5.55        5.65        6.35        7.40        7.40        7.10        6.85      
             
18 Liễu Trì  4.60        4.60      21  5.25      35 6.20         6.30        6.10        5.90      
             
19 Tân Cương                47        40                                
             
20 Bồ Điền                                                        
             
21 7 Cửa  7.20        7.20        6.95        6.93        7.20        7.20        7.20      
             
22 Lạc Ý
 7.70 6.05       7.70 6.30       7.70  6.50    36  7.70 6.60       7.70 6.55       7.70 6.55       7.70 6.50     
             
23 Cà Lồ
 8.46        8.50        8.52        8.54        8.50        8.49        8.42      
             
24 Sáu Vó  5.20 5.00       5.20  5.10      5.86  5.20      6.13 6.08       6.14 6.11       6.04 6.00       5.87 5.80     
             
25 Đầm Cả                16        18                        8        
             
26 Phú Xuân
               16        21                        12        
             
27 TT Yên Lạc
               25        37                                
             
28 Vĩnh Yên
               35        32                        3        
             

Nguồn: Phòng Quản lý nước & Công trình