TT

Vị trí14/01/201815/01/201816/01/201817/01/201818/01/201819/01/201820/01/2018

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

1 Liễn Sơn  16.75 15.05   3.00    16.80 14.90   1.50    16.85  14.80      16.85 14.80       16.85 14.65       16.45 16.34   15.00    16.40 16.10     
             
2 Đạo Tú  13.80 13.65       13.20 13.15       c      c  c      c  c      14.55 14.25       15.20  14.00    
             
3 Vân Tập  13.40 13.35       12.85 12.80       c  c      c  c      c      13.95 13.90       13.80 13.75     
             
4 Điều tiết mới  12.85        12.25        c        c        c        13.40        13.55      
             
5 6A  12.80      12.20  c      c  c      c      c  c      13.30  12.80      13.45 13.40     
             
6 Cầu Tàu  12.65        12.05        c        c        c        13.15        12.20      
             
7 Báo Văn  12.00 11.95       11.70 11.65       11.40 11.35       11.40 11.35       11.25 11.20       12.55 12.50       11.75 11.70     
             
8 Vũ Di  11.00        10.70        10.60        10.60        c        11.20        11.20      
             
9 An Cát  10.80        10.50        10.40        10.40        c        11.00        11.10      
             
10 Đại Tự  9.95        9.90        9.80        9.80        c        10.00        9.75      
             
11 Đinh Xá  c        c        c        c        c        9.10        9.05      
             
12 Toa Đen                                                  c  13.35    
             
13 Cao Đại  c  c      c  c      c  c      c  c      c  c      c  c      c  c    
             
14 Vĩnh Sơn  8.50       8.65        8.60        8.60        8.55        8.50        8.50    2M  
             
15 Liên Hòa                        4                                
             
16 Bạch Hạc  4.50        4.50        4.70        4.70        5.05        5.80        6.20      
             
17 Đại Định  3.80        3.85        4.00        4.00        4.30        5.20        5.55      
             
18 Liễu Trì  2.80        2.60        2.85        2.85        3.10        4.10        4.50      
             
19 Tân Cương                                                        
             
20 Bồ Điền                                                        
             
21 7 Cửa  7.00        7.00        c        c       6.95         7.00        7.20      
             
22 Lạc Ý
 7.70 5.65       7.80 5.60       7.80 5.50       7.80 5.50       7.80 5.30       7.80 5.25       7.80 5.25     
             
23 Cà Lồ
 8.44        8.41        8.36       8.36         8.29        8.25        8.22      
             
24 Sáu Vó  5.43 4.50       5.35 4.55       5.25 4.48       5.25 4.48       4.50 4.45       c        5.04  c    
             
25 Đầm Cả                                                        
             
26 Phú Xuân
                                                       
             
27 TT Yên Lạc
                                                       
             
28 Vĩnh Yên
                                                       
             

Nguồn: Phòng Quản lý nước & Công trình