TT

Vị trí31/12/201801/01/201902/01/201903/01/201904/01/201905/01/201906/01/2019

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

1 Liễn Sơn  16.59 16.15   13.00  3  16.70 15.85   10.00    16.70 15.85   10.00    16.25 15.90   10.50    16.20 15.85   10.00    16.20 15.90   10.50    16.20 15.90   10.50  
 MBQ: 12mm            
2 Đạo Tú  14.60 14.45     4  14.40 14.30       14.35 14.20       14.45 14.30       15.00 13.80       14.50 14.35       14.40 14.30     
             
3 Vân Tập  14.25 14.20     8  14.10 14.05       14.10 14.05       14.10 14.05       13.50 13.45       14.20 14.15      14.10  14.05    
             
4 Điều tiết mới  13.75        13.40       13.45         13.20        12.75        13.40        13.30      
             
5 6A  13.65  c    10  13.30      13.35      13.10 13.05       12.70  12.65      13.35  c      13.25    
             
6 Cầu Tàu  13.50        13.15        13.20        12.95        12.55        13.20        13.10      
             
7 Báo Văn  12.80 12.75     12  12.70 12.65       12.65 12.60       12.60 12.55       12.10 12.05       12.80 12.75       12.60 12.55     
             
8 Vũ Di  11.55        11.40        11.40        11.35        11.10        11.40        11.25      
             
9 An Cát  11.38      16  11.25        11.25       11.20         10.95        11.30        11.10      
             
10 Đại Tự  10.30      20  10.60        10.38        10.35        10.20        10.40        10.30      
             
11 Đinh Xá  9.10      5  9.10        9.70        9.50        9.50        9.50        9.50      
             
12 Toa Đen        13                          c  12.60                    
             
13 Cao Đại  c  c      c  c      c      c  c      c  c      c  c      c  c    
             
14 Vĩnh Sơn  8.70        8.73        8.82        8.80        8.80        8.80        8.80      
             
15 Liên Hòa        3                                                
             
16 Bạch Hạc  4.20      13  4.20        4.30        4.50        4.40        4.60       4.40       
             
17 Đại Định  3.50        3.50        3.65        3.85        3.70        3.85        3.60      
             
18 Liễu Trì  2.50      32  2.65        2.40        2.80        2.50        2.75        2.55      
             
19 Tân Cương        20                                                
             
20 Bồ Điền                                                        
             
21 7 Cửa  c        6.65        6.65        6.70        6.70        6.70        6.70      
             
22 Lạc Ý
7.70  5.80     7  7.70 5.95       7.70  6.05      7.70  6.05      7.70  5.90      7.70 5.80       7.70 5.70     
             
23 Cà Lồ
 8.10        8.12        8.21        8.27        8.28        8.33        8.35      
             
24 Sáu Vó  5.30  c      5.25  c      5.10  4.75      5.37 4.82       5.35  4.85      5.60 4.75       5.30 4.73     
             
25 Đầm Cả        6                                                
             
26 Phú Xuân
       9                                                
             
27 TT Yên Lạc
       16                                                
             
28 Vĩnh Yên
       7                                                
             

Nguồn: Phòng Quản lý nước & Công trình