TT

Vị trí5/6/20176/6/20177/6/20178/6/20179/6/201710/6/201711/6/2017

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

1 Liễn Sơn 15,75 15,60 1M   15,75 15,60 1M 20 17,45 15,30    116 17,10 15,64     16,95 15,94 11,00   16,95 15,95     16,70 16,25 14,00  
   MBQ = 3 mm  MBQ = 107 mm        
2 Đạo Tú 15,00 14,15     14,80 13,90    2 14,40 14,20    74 14,40 14,25     14,30 14,00     14,30 14,00     14,60 14,30    
             
3 Vân Tập 14,15 Cạn     14,90 12,70    4 14,00 13,95    87 14,00 13,95     13,60 13,55     13,60 13,55     14,00 13,95    
             
4 Điều tiết mới 12,40       12,60       13,40       13,30       13,10       13,10       13,30      
             
5 6A 12,65 12,70     12,90 12,95     12,62 12,60    87 13,20 Cạn     13,00 Cạn     13,00 Cạn     13,20 Cạn    
             
6 Cầu Tàu 12,45       12,80       12,50       13,00       12,80       12,80       13,05      
             
7 Báo Văn 11,95 11,90     12,70 11,55     12,10 12,05   109 12,45 12,40     12,30 12,25     12,30 12,25     12,25 12,20    
             
8 Vũ Di 10,90       10,80       11,27       11,00       10,95       10,95       11,00      
             
9 An Cát 10,80       10,70       11,20      118 10,85       10,75       10,75       10,80      
             
10 Đại Tự 10,18       10,20       11,15      100 10,20       10,20       10,20       10,20      
             
11 Đinh Xá  9,10        9,05      8 9,30      117 9,05        9,00        9,00        9,40      
             
12 Toa Đen 14,00 13,95     14,05    2M   12,60      136                                
             
13 Cao Đại                                                        
             
14 Vĩnh Sơn 8,67       8,65    2M    9,60        9,55        9,54                9,45      
             
15 Liên Hòa                        66                                
             
16 Bạch Hạc  7,00    3M   7,00 14,00 3M   7,00 14,10    178  7,20        7,20       7,05        6,85      
             
17 Đại Định  6,85    4M   6,80 13,35 4M    6,90  13,35      7,10        7,10        6,95        6,75      
             
18 Liễu Trì  5,45    2M   5,40    2M   5,45      113  5,70        5,70        5,60        5,35      
             
19 Tân Cương 12,70 12,65     12,60 12,55            130                                
             
20 Bồ Điền 10,87       10,80       10,40                                      
             
21 7 Cửa  6,85   4M   6,90    5M   6,75        6,80        6,80                7,30      
             
22 Lạc Ý
7,80 5,40     7,80 5,40    1  7,40  6,20    77  7,40  6,75      7,30  6,90     7,80 6,80      7,80  6,65    
             
23 Cà Lồ
6,05       6,05       6,55       6,70        6,75                6,95      
             
24 Sáu Vó  5,43 3,40      5,43  3,45      4,96  4,40     5,56 4,90      5,63  5,30              5,62  5,18    
             
25 Đầm Cả                4       129                                
             
26 Phú Xuân
               6        140                                
             
27 TT Yên Lạc
                       112                                
             
28 Vĩnh Yên
                       80                                
             

Nguồn: Phòng Quản lý nước & Công trình