TT

Vị trí18/9/201719/9/201720/9/201721/9/201722/9/201723/9/201724/9/2017

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

1 Liễn Sơn 17,36 Cạn     17,25 Cạn     17,20 Cạn     17,45 Cạn     17,20 Cạn     17,40 Cạn     17,20 Cạn    
             
2 Đạo Tú Cạn       Cạn       Cạn       Cạn       Cạn       Cạn       Cạn      
             
3 Vân Tập 12,80 12,75     12,80 12,75     12,75 12,70     Cạn       Cạn       Cạn       Cạn      
             
4 Điều tiết mới 12,35       Cạn       Cạn       Cạn       Cạn        Cạn       Cạn      
             
5 6A 12,25 Cạn     Cạn Cạn     Cạn Cạn      Cạn Cạn     Cạn Cạn     Cạn Cạn     Cạn Cạn    
             
6 Cầu Tàu 12,10       Cạn       Cạn       Cạn       Cạn       Cạn       Cạn      
             
7 Báo Văn 11,60 11,55     11,40 11,35     11,40 11,35     11,40 11,35     11,40 11,35     11,40 11,35     11,40 11,35    
             
8 Vũ Di 10,75       10,70       Cạn       Cạn       Cạn       Cạn       Cạn      
             
9 An Cát 10,60       10,55       Cạn       Cạn       Cạn       Cạn       Cạn      
             
10 Đại Tự 10,40       10,00       9,97       9,92       9,82       9,90       9,80      
             
11 Đinh Xá Cạn       Cạn        Cạn       Cạn       Cạn       Cạn       Cạn       
             
12 Toa Đen                                                        
             
13 Cao Đại 10,00 10,95 5M   9,97 10,95 4M   9,80 10,95 4M   9,60 10,90 2M   9,50 10,75      9,90 10,68     10,00 10,57    
             
14 Vĩnh Sơn 10,40       10,45       10,43       10,36       10,23       10,29       10,15      
             
15 Liên Hòa                                                        
             
16 Bạch Hạc 10,85       9,90       9,35       9,55       9,35       9,20       9,10      
             
17 Đại Định 10,45       9,55       9,05       9,10       9,00       8,85       8,75      
             
18 Liễu Trì 9,60       8,65       8,05       8,10       8,00       7,80       7,75      
             
19 Tân Cương                                                        
             
20 Bồ Điền                                                        
             
21 7 Cửa 7,50       7,57       7,54       7,45       7,25       7,10       6,95       
             
22 Lạc Ý
8,05 7,90     7,90 7,75     7,80 7,65     7,70 7,50     7,60 7,40      7,55 7,30     7,50 7,20    
             
23 Cà Lồ
8,25       8,21       8,18       8,14       8,10       8,08       8,05      
             
24 Sáu Vó 7,16 7,49     7,31 7,31     7,21 7,16     7,05 7,00     6,92 6,87     6,77 6,71     6,59 6,52    
             
25 Đầm Cả 7,48 7,40     7,30 7,20     7,18 7,08     7,01 6,88     6,82 6,70     6,61 6,52     6,42 6,33    
             
26 Phú Xuân
                                                       
             
27 TT Yên Lạc
                                                       
             
28 Vĩnh Yên
                                                       
             

Nguồn: Phòng Quản lý nước & Công trình