TT

Vị trí25/9/201726/9/201727/9/201728/9/201729/9/201730/9/201701/10/2017

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

1 Liễn Sơn 17,20 Cạn   15 17,45 Cạn   13 17,20 15,30 5,00   17,15 15,30 5,00   17,10 15,05 5,00   17,05 15,30 5,00   17,05 15,30 5,00 40
 MBQ: 15mm           MBQ: 3mm
2 Đạo Tú Cạn     14 Cạn     7 14,00 13,75     14,10 13,90     14,00 13,95     14,15 14,10     14,20 14,10    
             
3 Vân Tập Cạn     10 Cạn     9 13,55 13,50     13,85 13,80     14,00 13,10     14,10 13,80     14,10 13,25    
             
4 Điều tiết mới Cạn       Cạn       13,25       13,60       13,15       13,60       Cạn      
             
5 6A Cạn       Cạn Cạn     13,15 Cạn     13,50 13,45     13,05 13,00     12,90 12,85      12,70 12,65    
             
6 Cầu Tàu Cạn       Cạn       13,10       Cạn       Cạn       Cạn       13,50      
             
7 Báo Văn 11,40 11,35   14 11,45 11,40   10 11,30 11,25     11,30 11,25     11,30 11,25     11,20 11,15     11,20 11,15    
             
8 Vũ Di         Cạn       Cạn       Cạn       Cạn       Cạn       Cạn      
             
9 An Cát       20 Cạn     8 Cạn       Cạn       Cạn       Cạn       Cạn      
             
10 Đại Tự 9,80     32 10,00     7 9,8       9,8       9,70       9,80       9,80      
             
11 Đinh Xá 9,00     10 Cạn     10 Cạn       Cạn       Cạn       Cạn       Cạn      
             
12 Toa Đen               7                                   12,60    
             
13 Cao Đại 9,98 10,42     10,00 10,40     9,30 10,43 3M   9,55 10,30 3M   9,70 10,20     9,70 10,10     9,80 9,98    
             
14 Vĩnh Sơn 9,98       9,90       9,83       9,77       9,66       9,53       9,50      
             
15 Liên Hòa       16                                                
             
16 Bạch Hạc 8,75     8 8,65     6 8,75       8,90       8,60       8,35       8,30      
             
17 Đại Định 8,45       9,30       8,40       8,60       8,35       8,10       8,00      
             
18 Liễu Trì 7,40     15  7,30     4 7,35       7,55       7,30       7,00       6,95      
             
19 Tân Cương       12       6                                        
             
20 Bồ Điền                                                        
             
21 7 Cửa 6,85       6,97       6,90       6,85       6,80       6,80       6,70      
             
22 Lạc Ý
7,45 7,15   10 7,45 7,15   8 7,35 7,05     7,30 6,90     7,25 6,80     7,20 6,70     7,15 6,70    
             
23 Cà Lồ
        8,05       8,06       8,05       8,00       7,88       7,97      
             
24 Sáu Vó 6,50 6,35     6,68 6,00     6,51 6,35     6,59 6,25     6,30 6,00     6,21 5,88     6,15 5,75    
             
25 Đầm Cả 6,18 6,10   20 6,03 5,95   13 6,28 6,24     6,03 5,98     5,95 5,88     5,82 5,76     5,60 Cạn    
             
26 Phú Xuân
      21       10                                        
             
27 TT Yên Lạc
      25       9                                        
             
28 Vĩnh Yên
      16       10                                        2
             

Nguồn: Phòng Quản lý nước & Công trình