TT

Vị trí11/12/201712/12/201713/12/201714/12/201715/12/201716/12/201717/12/2017

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

1 Liễn Sơn 16.80 15.85 10.00   16.68 16.34 15.00   16.70 16.15 13.00   16.70 16.15 13.00   15.60 15.00     Cạn Cạn     Cạn Cạn    
      MBQ: 1mm      
2 Đạo Tú 14.35 14.00     14.80 14.40     15.30 14.20     15.00 14.25     13.45 13.40     Cạn Cạn     Cạn Cạn    
             
3 Vân Tập 13.80 13.75     14.15 14.10     14.05 14.00     14.05 14.00     13.35 13.30     Cạn  Cạn      Cạn Cạn    
             
4 Điều tiết mới 13.30       13.60       13.70       13.70       13.05       Cạn       Cạn      
             
5 6A 13.20 Cạn     13.50 Cạn     13.60 13.55     13.60 13.55     12.95 12.90     Cạn Cạn     12.00 12.15    
             
6 Cầu Tàu 13.05       13.35       12.30       12.65       12.20       Cạn       12.00      
             
7 Báo Văn 12.50 12.45     12.70 12.65     11.85 11.80     12.20 12.15   3 11.70 11.65     11.20 11.15     11.50 11.45    
             
8 Vũ Di 11.30       11.45       11.10       11.20       11.00       Cạn Cạn     10.70      
             
9 An Cát 11.10       11.25       10.90       11.10     2 10.80       Cạn Cạn     10.50      
             
10 Đại Tự 10.48       10.55       10.40       10.37     2 10.40       10.00       10.25      
             
11 Đinh Xá 9.05       9.00        9.50       9.00       Cạn       9.00       Cạn      
             
12 Toa Đen                               3    12.40               12.30    
             
13 Cao Đại                                                        
             
14 Vĩnh Sơn 8.80       8.70   2M   8.68       8.70       8.73       8.78       8.77      
             
15 Liên Hòa                                                        
             
16 Bạch Hạc 4.45       4.70       4.90       4.90     2 4.90       4.90       4.65      
             
17 Đại Định 4.30       4.50       4.60       4.70       4.65       4.50       4.35      
             
18 Liễu Trì 3.10       3.40       3.50       3.50       3.55       3.55       3.40      
             
19 Tân Cương                               2 11.70 11.65             11.35 11.30    
             
20 Bồ Điền                                 10.60               10.40      
             
21 7 Cửa 7.40       7.40       7.40       7.40       7.40       7.40       7.40      
             
22 Lạc Ý
7.80 6.20     7.80 6.20     7.80 6.15     7.80 6.15     7.80 6.15     7.80 6.05     7.80 6.00    
             
23 Cà Lồ
7.48       7.55       7.50       7.59       7.65       7.69       7.69      
             
24 Sáu Vó 5.60 4.00     5.52 4.07     5.53 4.02     5.50 3.95     5.40 3.95     5.35 3.95     5.32 3.90    
             
25 Đầm Cả                                                        
             
26 Phú Xuân
                                                       
             
27 TT Yên Lạc
                                                       
             
28 Vĩnh Yên
                              5                        
             

Nguồn: Phòng Quản lý nước & Công trình