TT

Vị trí18/12/201719/12/201720/12/201721/12/201722/12/201723/12/201724/12/2017

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

1 Liễn Sơn Cạn Cạn     Cạn Cạn     Cạn Cạn     Cạn Cạn     Cạn Cạn     Cạn Cạn     Cạn Cạn    
             
2 Đạo Tú Cạn Cạn     Cạn Cạn     Cạn Cạn     Cạn Cạn     Cạn Cạn     Cạn Cạn     Cạn Cạn    
             
3 Vân Tập Cạn Cạn     Cạn Cạn     Cạn Cạn     Cạn Cạn     Cạn Cạn     Cạn Cạn     Cạn Cạn    
             
4 Điều tiết mới Cạn       Cạn       Cạn       Cạn       Cạn       Cạn       Cạn      
             
5 6A Cạn Cạn     Cạn Cạn     Cạn Cạn     Cạn Cạn     Cạn Cạn     Cạn Cạn     Cạn Cạn    
             
6 Cầu Tàu Cạn       Cạn       Cạn       Cạn       Cạn       Cạn       Cạn      
             
7 Báo Văn 11.20 11.15     11.20 11.15     Cạn Cạn     Cạn Cạn     Cạn Cạn     Cạn Cạn     Cạn Cạn    
             
8 Vũ Di Cạn       Cạn       Cạn       Cạn       Cạn       Cạn       Cạn      
             
9 An Cát Cạn       Cạn       Cạn       Cạn       Cạn       Cạn       Cạn      
             
10 Đại Tự 9.80       Cạn       Cạn      

Cạn

      Cạn       Cạn       Cạn      
             
11 Đinh Xá Cạn       Cạn       Cạn       Cạn       Cạn       Cạn       Cạn      
             
12 Toa Đen                                                        
             
13 Cao Đại                                                        
             
14 Vĩnh Sơn 8.50       8.35       8.45       8.42     2M 8.43     2M 8.40     2M Cạn      
             
15 Liên Hòa                       2M                                
             
16 Bạch Hạc 4.45       4.50       4.60       4.70       4.85       4.95       4.80      
             
17 Đại Định 4.30       4.30       4.30       4.40       4.60       4.65       4.65      
             
18 Liễu Trì 3.30       3.20       3.20       3.35       3.45       3.55       3.50      
             
19 Tân Cương                                                        
             
20 Bồ Điền                                                        
             
21 7 Cửa 7.35       7.28       7.26       7.22       6.95     4M 6.90     4M 6.85      
             
22 Lạc Ý
7.80 5.90     7.80 5.75     7.80 5.40     7.65 5.20      7.60 5.20     7.50 5.10     7.40 5.10    
             
23 Cà Lồ
7.71       7.73       7.73       7.65       7.65       7.60       7.60      
             
24 Sáu Vó 5.28 3.85     5.20 3.84     5.13 3.77     5.32 3.70     5.32 3.70     5.60 Cạn     5.55  Cạn    
             
25 Đầm Cả                                                        
             
26 Phú Xuân
                                                       
             
27 TT Yên Lạc
                                                       
             
28 Vĩnh Yên
                                                       
             

Nguồn: Phòng Quản lý nước & Công trình