TT

Vị trí25/12/201726/12/201727/12/201728/12/201729/12/201730/12/201731/12/2017

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

1 Liễn Sơn Cạn Cạn     Cạn Cạn     16.84 Cạn     16.98 Cạn   27 16.98 15.30     16.90 Cạn     16.90 Cạn    
    MBQ: 1mm MBQ: 23mm      
2 Đạo Tú Cạn Cạn     Cạn Cạn     Cạn Cạn     Cạn Cạn     14.00 13.90     13.50 13.50     13.20 13.20    
             
3 Vân Tập Cạn Cạn     Cạn Cạn     Cạn Cạn     Cạn Cạn   24 13.95 13.90     13.60 12.50     13.25 Cạn    
             
4 Điều tiết mới Cạn       Cạn       Cạn       Cạn       13.85       12.50       12.20      
             
5 6A Cạn Cạn     Cạn Cạn     Cạn Cạn     Cạn Cạn   22 Cạn Cạn     12.30 Cạn     12.10 Cạn    
             
6 Cầu Tàu Cạn       Cạn       Cạn       Cạn       Cạn       12.30       12.10      
             
7 Báo Văn Cạn Cạn     Cạn Cạn     Cạn Cạn   2 11.90 Cạn   31 12.00 Cạn     12.35 Cạn     12.10 Cạn    
             
8 Vũ Di Cạn       Cạn       Cạn       Cạn       Cạn       Cạn       Cạn      
             
9 An Cát Cạn       Cạn       Cạn     3 Cạn     20 Cạn       Cạn     2 Cạn      
             
10 Đại Tự Cạn       Cạn       Cạn     2 Cạn     27 Cạn       9.95       10.15      
             
11 Đinh Xá Cạn       Cạn       Cạn     2 Cạn     25 Cạn       Cạn     2 Cạn      
             
12 Toa Đen                               22                        
             
13 Cao Đại                                                        
             
14 Vĩnh Sơn Cạn       Cạn       Cạn       8.30       8.40       8.45       8.53      
             
15 Liên Hòa                               26                        
             
16 Bạch Hạc 5.25       5.40       5.70     1 6.00     32 6.10       5.80       5.00      
             
17 Đại Định 5.10       5.25       5.40       5.70       5.80       5.45       4.90      
             
18 Liễu Trì 3.85       4.00       4.10   1M 2 4.60   1M 35 4.60       4.25       3.80      
             
19 Tân Cương                       2       25               3        
             
20 Bồ Điền                                                        
             
21 7 Cửa 6.85       6.85       6.85       7.00       7.20   3M   7.18       7.17      
             
22 Lạc Ý
7.55 5.10     7.45 5.10     7.50 5.10   2 7.80 5.25   28 7.80 5.50     7.80 5.75     7.80 5.90    
             
23 Cà Lồ
 7.59       7.54       7.58       7.60       7.60       7.60       7.60      
             
24 Sáu Vó 5.55 Cạn     5.57 Cạn     5.15 3.90     5.35 3.85     4.90 4.75     5.00 4.70     5.05 4.65    
             
25 Đầm Cả                       2       20                        
             
26 Phú Xuân
                      2       22                        
             
27 TT Yên Lạc
                              39                        
             
28 Vĩnh Yên
                              25                        
             

Nguồn: Phòng Quản lý nước & Công trình