TT

Vị trí07/5/201808/5/201809/5/201810/5/201811/5/201812/5/201813/5/2018

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

1 Liễn Sơn 16.88 15.52 7.00   16.70 16.15 13.00   16.60 16.25 13.00   16.65 16.25 14.00   16.35 16.10 12.50   16.80 15.85 10.00 16 16.90 15.52 7.00 19
          MBQ: 29mm  MBQ: 20mm
2 Đạo Tú 13.90 13.80     15.20 14.50     15.20 14.30     14.45 14.30     14.50 14.35     14.30 14.15   28 14.20 14.00   6
             
3 Vân Tập 13.55 13.50     14.20 13.40     14.20 13.40     13.95 13.90     14.10 13.90     13.85 13.80   10 13.80 13.75   6
             
4 Điều tiết mới 13.00       12.55       13.00       13.20       13.60       13.20       13.15     3
             
5 6A 12.90 Cạn     12.50 Cạn     12.90 Cạn     13.10 13.05     13.50 13.45     13.10 Cạn   13 13.05 Cạn    
             
6 Cầu Tàu 12.75       12.35       12.75       13.00       12.45         12.95     12.90      
             
7 Báo Văn 12.30 12.25     11.95 11.90     12.30 12.25     12.80 12.05     12.00 11.95     12.30 12.25   37 12.40 12.35   8
             
8 Vũ Di 11.00       10.50       11.00       11.00       10.90       11.15       11.10      
             
9 An Cát 10.90       10.40       10.90       10.90       10.80       10.95     56 11.00     20
             
10 Đại Tự 10.12       9.90       10.10       10.00       9.90       9.90     28 10.10     21
             
11 Đinh Xá Cạn       Cạn       9.32       8.90       9.15       9.20     25 9.28     15
             
12 Toa Đen                           13.00       13.40           54       3
             
13 Cao Đại 9.74       9.60 9.58     9.50 9.48     9.46 9.48     9.60 9.58     9.90 9.87     9.98 9.96    
             
14 Vĩnh Sơn 9.15       8.90       8.75       8.62   2M   8.60   2M   9.25       9.30      
             
15 Liên Hòa                                               33       7
             
16 Bạch Hạc 6.60       6.45       6.10       6.00       6.20       6.40     62 6.45     4
             
17 Đại Định 6.40       6.25       5.95       5.80 13.10 3M   6.00 13.05 3M   6.20       6.20      
             
18 Liễu Trì 5.15       5.05       4.70       4.50       4.70   2M   4.90     14 5.00     5
             
19 Tân Cương                         12.30 12.25     12.15 12.10           68       14
             
20 Bồ Điền                         11.30       11.25       10.60              
             
21 7 Cửa 7.30       7.40       7.40       7.40       7.45   4M   7.45       7.45      
             
22 Lạc Ý
6.95 6.55     7.50 6.35     7.50 6.25     7.70 6.00     7.80 5.80     7.80 6.20   8 7.80 6.35   9
             
23 Cà Lồ
7.38       7.48       7.45       7.45       7.41       7.41       7.57      
             
24 Sáu Vó 5.31 5.20     5.35 5.05     5.36 4.98     5.43 4.80     5.50 4.70     5.20 4.80     5.30 4.85    
             
25 Đầm Cả                                               5       93
             
26 Phú Xuân
                                              12       53
             
27 TT Yên Lạc
                                              26       6
             
28 Vĩnh Yên
                                              32       38
             

Nguồn: Phòng Quản lý nước & Công trình