TT

Vị trí28/5/201829/5/201830/5/201831/5/201801/6/201802/6/201803/6/2018

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

1 Liễn Sơn 16.88 14.90   4 16.95 14.90     16.88 14.90   7 16.98 14.90   18 16.90 14.90   17 17.28 14.90     16.90 15.95 11.00  
MBQ: 17mm   MBQ: 3mm MBQ: 12mm  MBQ: 3mm MBQ: 3mm MBQ: 10mm
2 Đạo Tú 13.85 Cạn   10 14.10 13.30     14.25 13.40   5 14.45 13.35   36 14.70 13.70   6 14.70 13.80     14.55 14.40    
             
3 Vân Tập 13.10 Cạn   16 13.40 Cạn     13.50 Cạn     13.65 Cạn   24 13.80 Cạn   8 13.90 Cạn     14.10 14.00    
             
4 Điều tiết mới Cạn       Cạn       Cạn       Cạn     35                 13.35      
             
5 6A Cạn Cạn   26 Cạn Cạn     Cạn Cạn     Cạn Cạn                     13.25 13.20   3
             
6 Cầu Tàu Cạn Cạn     Cạn Cạn     Cạn Cạn     Cạn Cạn                     13.10      
             
7 Báo Văn Cạn     10 Cạn       Cạn     4 Cạn     16                 12.30 12.25   12
             
8 Vũ Di Cạn       Cạn       Cạn       Cạn                       10.80      
             
9 An Cát Cạn     34 Cạn       Cạn     2 Cạn     11               2 10.60     45
             
10 Đại Tự Cạn     35 Cạn       Cạn     3 Cạn             9       3 9.50     27
             
11 Đinh Xá 9.05     10 8.95       8.95     4 Cạn                     7 Cạn      
             
12 Toa Đen       29 Cạn       Cạn     16 Cạn     5                   12.90   1
             
13 Cao Đại 9.60 9.58     9.64 9.62     9.60 9.58     9.60 9.58     9.70 9.68     9.72 9.70     9.70 9.68    
             
14 Vĩnh Sơn 8.65       8.85       8.80       8.98       8.95       8.98       9.00   2M  
             
15 Liên Hòa       22               8       21       14                
             
16 Bạch Hạc 6.05     26 6.45       6.30     22 6.60     4 6.80       6.70       6.60      
             
17 Đại Định 5.80       6.15       6.10       6.30       6.50       6.40       6.35      
             
18 Liễu Trì 4.60     47 4.85       4.85       5.00     5 5.60       5.15       5.10     42
             
19 Tân Cương       3                       23                        
             
20 Bồ Điền                                                        
             
21 7 Cửa 7.45        6.70       7.10       7.20       7.25       7.25       6.85      
             
22 Lạc Ý
7.70 5.70   5 7.40 5.85     7.40 5.90   2 7.40 5.80   5 7.40 5.95     7.40 6.00     7.00 6.15    
             
23 Cà Lồ
7.38       7.38       7.38       7.38       7.37       7.41       7.47      
             
24 Sáu Vó 5.25 4.70     5.50 4.58     5.52 4.50     5.35 4.45     5.53 4.40     5.53 4.50     5.45 4.45    
             
25 Đầm Cả                                               7        
             
26 Phú Xuân
      2               2                       6        
             
27 TT Yên Lạc
      14               2                       3        
             
28 Vĩnh Yên
      2               2                               22
             

Nguồn: Phòng Quản lý nước & Công trình