TT

Vị trí04/6/201805/6/201806/6/201807/6/201808/6/201809/6/201810/6/2018

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

1 Liễn Sơn 16.90 16.15     16.95 16.34     16.82 16.25 14   16.70 16.30 14.60   16.50 16.23 13.80   16.40 16.10 12.50   16.30 16.02 11.70  
             
2 Đạo Tú 15.00 14.40     15.00 14.50     14.50 14.30     14.60 14.40     14.60 14.30     15.30 14.20     14.35 14.20    
             
3 Vân Tập 14.20 14.15     14.15 14.10     14.05 14.00     14.05 14.00     13.95 13.90     14.00 13.50     13.80 13.75    
             
4 Điều tiết mới 13.30       13.30       13.45       13.25       13.10       13.15       13.25      
             
5 6A 13.20 13.15     13.20 13.15     13.35 Cạn     13.15 Cạn     13.00 Cạn     13.10 13.05     13.15 13.10    
             
6 Cầu Tàu 13.05       13.05       13.20       13.00       12.85       Cạn       Cạn      
             
7 Báo Văn 12.40 12.35     12.30 12.25     12.70 12.35     12.40 12.35     12.30 12.25     11.40 11.35     12.10 12.05    
             
8 Vũ Di 11.25       11.20       11.40       11.20       11.30       11.00       11.00      
             
9 An Cát 11.10       11.02       11.30       11.00       11.20       10.40       10.90      
             
10 Đại Tự 10.20       10.10       10.05       10.30       10.70       9.90       10.05      
             
11 Đinh Xá 9.30       9.35       9.30       9.00       9.35       9.20       9.20      
             
12 Toa Đen Cạn 12.55     Cạn 12.80                             Cạn 12.75     Cạn 12.75    
             
13 Cao Đại 9.67 9.65     9.67 9.65     9.67 9.65     9.65 9.63     9.60 9.58     9.60 9.58     9.60 9.58    
             
14 Vĩnh Sơn 9.00       8.95       8.90   2M   8.93       8.90       8.80   2M   8.85      
             
15 Liên Hòa                                                        
             
16 Bạch Hạc 6.55       6.60       7.20       7.60       7.30       7.15       7.05      
             
17 Đại Định 6.25       6.20   3M   6.85       7.35       7.05 13.30 3M   6.85 12.90 2M   6.80      
             
18 Liễu Trì 5.10   2M   4.85   2M   5.60       6.05       5.90       5.70   2M   5.60      
             
19 Tân Cương 11.50 11.45     12.35 12.30                     12.80 12.75                    
             
20 Bồ Điền 10.50       11.05                       11.20                      
             
21 7 Cửa 6.85       7.40       7.40       7.45       7.45       7.50       7.50      
             
22 Lạc Ý
7.00 6.15     7.80 6.10     7.80 6.00     7.80 6.10     7.80 6.10     7.80 6.10     7.80 6.15    
             
23 Cà Lồ
7.47       7.45       7.41       7.39       7.37       7.28       7.25      
             
24 Sáu Vó 5.55 4.40     5.45 4.40     5.50 4.33     5.50 4.35     5.50 4.30     5.56 4.25     5.60 4.21    
             
25 Đầm Cả                                                        
             
26 Phú Xuân
                                                       
             
27 TT Yên Lạc
                                                       
             
28 Vĩnh Yên
                                                       
             

Nguồn: Phòng Quản lý nước & Công trình