TT

Vị trí11/6/201812/6/201813/6/201814/6/201815/6/201816/6/201817/6/2018

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

1 Liễn Sơn 16.86 16.45 16.20 20 16.70 16.38 15.50 5 16.60 16.28     16.40 16.05     17.45 16.25 14.00 32 16.89 16.21 13.50   16.75 16.28 14.4  
MBQ: 4mm MBQ: 7mm         MBQ: 25mm
2 Đạo Tú 14.40 14.20   3 15.20 14.30     15.20 14.35     14.40 14.20     14.90 14.50    36 14.65 14.40     14.85 14.50    
        MBQ: 22mm    
3 Vân Tập 13.85 13.80     14.20 13.80     14.20 13.65     13.85 13.80     14.15 14.10   24 14.10 14.05     14.30 14.25   15
             
4 Điều tiết mới 12.90       13.15     1 13.30       13.15       13.40       13.50       13.65      
             
5 6A 12.85 Cạn     13.05 Cạn     13.25 13.30     13.10 Cạn     13.30 Cạn     13.40 Cạn     13.50 13.35   32
             
6 Cầu Tàu 12.70       12.90       13.10       12.95       13.15       13.25       13.40      
             
7 Báo Văn 12.20 12.15     12.20 12.15     12.40 12.35     12.40 12.35     12.50 12.45   11 12.80 12.35     12.80 12.40   35
             
8 Vũ Di 11.00       11.00       11.30       11.30       11.30       11.30       11.30      
             
9 An Cát 10.90       10.88     11 11.20       11.20       11.20     24 11.20     4 11.20     23
             
10 Đại Tự 10.10       10.50     25 10.55       10.65       9.95     15 10.10       10.10     29
             
11 Đinh Xá 9.15       9.00     7 8.90       Cạn       9.10     31 9.00       9.25     40
             
12 Toa Đen               1                       12         13.65 13.60   52
             
13 Cao Đại 9.60 9.58     9.58 9.56     9.62 9.60     9.72 9.70     9.72 9.70     9.72 9.70     10.13 10.10    
             
14 Vĩnh Sơn 8.83       8.85       8.85       8.90       8.88       9.00     2M 9.35      
             
15 Liên Hòa       6       7                       35                
             
16 Bạch Hạc 6.80       6.85       7.00 13.80 2M   7.20       7.45     15 7.40       7.45 13.70 2M 37
             
17 Đại Định 6.55       6.65       6.75 13.00 3M   6.90 13.05 3M   7.25       7.15 13.10   3M 7.30 13.40 5M  
             
18 Liễu Trì 5.35       5.45     16 5.60       5.70   2M   6.05     10 6.00     2M 6.15     21
             
19 Tân Cương               15 11.70 11.65     12.08 12.03           4 12.10 12.05           100
             
20 Bồ Điền                 10.40       10.65               10.65              
             
21 7 Cửa 7.50       7.50       7.50       7.50       7.50       7.50       7.50      
             
22 Lạc Ý
7.80 6.15   3 7.80 6.10     7.80 6.10     7.80 6.05     7.50 6.10     7.50 6.15     7.50 6.20   5
             
23 Cà Lồ
7.25       7.28       7.23       7.19       7.18       7.12       7.07      
             
24 Sáu Vó 5.70 4.30     5.60 5.70     5.58 4.65     5.50 4.80     5.76 4.80     5.64 4.80     5.52 4.80    
             
25 Đầm Cả       21       4                       28               2
             
26 Phú Xuân
      15       7                       26               5
             
27 TT Yên Lạc
              15                       28               41
             
28 Vĩnh Yên
              4                       24               3
             

Nguồn: Phòng Quản lý nước & Công trình