TT

Vị trí18/6/201819/6/201820/6/201821/6/201822/6/201823/6/201824/6/2018

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

1 Liễn Sơn 16.70 16.30 14.6   16.65 16.32 14.8   16.85 16.43 16 38 16.68 16.28 14.4 9 16.48 16.15 14.40   16.30 16.05 12.00   16.30 16.05 12.00 6
      MBQ: 11mm     MBQ: 1mm
2 Đạo Tú 14.85 14.50     14.80 14.50     15.30 14.10     15.30 14.30   5 15.20 14.30     14.55 14.30     15.30 14.10    
             
3 Vân Tập 14.25 14.20     14.15 14.10     14.10 13.40     14.15 14.10   8 14.10 14.00     14.05 14.00     14.10 13.30    
             
4 Điều tiết mới 13.30       13.20       12.80       13.25       13.30       13.50       13.45      
             
5 6A 13.20 13.15     13.10 13.05     12.70 12.65     13.15 Cạn   8 13.20 Cạn     13.40 13.45     13.35 13.40    
             
6 Cầu Tàu 13.05       12.95       12.55       13.05       13.05       13.25       13.20      
             
7 Báo Văn 12.45 12.40     12.35 12.30     12.10 12.05     12.30 12.25   14 12.50 12.45     12.60 12.55     12.80 12.20    
             
8 Vũ Di 11.25       11.15       11.00       11.15       11.30       11.30       11.10      
             
9 An Cát 11.15       11.00       10.85       11.00     20 11.20       11.10       11.00      
             
10 Đại Tự 10.20       10.10       10.10       10.30     2 10.70       10.15       10.18      
             
11 Đinh Xá 9.25       9.30       9.00       9.20     8 9.30       9.35       9.40      
             
12 Toa Đen   13.15       13.05       12.65           10 13.35 13.30     13.95 13.90     13.95 13.90    
             
13 Cao Đại 10.18 10.16     10.17 10.15     10.20 10.18     9.92 10.40 4M   9.75 10.40 4M   9.60 10.40 4M   10.05 10.00    
             
14 Vĩnh Sơn 9.40       9.38       9.37   2M   9.47   2M   9.47   2M   9.47       9.40      
             
15 Liên Hòa                       5       12                       9
             
16 Bạch Hạc 7.20   2M   7.25       7.50       7.50     8 7.35 13.60 3M   7.15 14.00 3M   7.05 14.00 3M  
             
17 Đại Định 7.00 13.30 4M   7.00 13.25 4M   7.20 13.25 4M   7.25 13.25 4M   7.10 13.30 4M   6.85 13.30 5M   6.80 13.45 5M  
             
18 Liễu Trì 5.90       5.80   2M   6.05   2M   6.05   2M   5.95   2M   5.75   2M   5.65   2M  
             
19 Tân Cương 12.60 12.55     12.30 12.25     12.25 12.20     12.30 12.25   32 12.50 12.45     12.50 12.45     12.70 12.65    
             
20 Bồ Điền 11.20       10.65       10.60       10.60       11.15       10.72       11.10      
             
21 7 Cửa 7.45       7.45       7.45   4M   7.45   5M   7.45   5M   7.50   5M   7.50   5M  
             
22 Lạc Ý
7.50 6.40     7.80 6.40     7.60 6.45     7.25 6.70     7.25 6.50     7.20 6.45     7.20 6.40    
             
23 Cà Lồ
7.00       6.90       6.84       6.80       6.70       6.61       6.53      
             
24 Sáu Vó 5.52 4.85     5.53 4.83     5.52 4.80     5.50 4.78     5.50 4.75     5.55 4.70     5.60 4.68 1M  
             
25 Đầm Cả                               12                        
             
26 Phú Xuân
                              20                        
             
27 TT Yên Lạc
                              16                        
             
28 Vĩnh Yên
                              17                        
             

Nguồn: Phòng Quản lý nước & Công trình