TT

Vị trí25/6/201826/6/201827/6/201828/6/201829/6/201830/6/201801/7/2018

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

1 Liễn Sơn 16.37 16.08 12.3   16.80 16.25 12.3 15 17.05 Cạn   17 17.00 15.52     16.80 16.34     16.70 16.34      16.65 16.25  14.00  
  MBQ: 5mm  MBQ: 24mm        
2 Đạo Tú 14.40 14.20     14.70 14.45   6 14.75 14.35   15 14.10 13.80     15.20 14.60     15.20 14.40      14.90 14.35    
             
3 Vân Tập 13.90 13.70     14.15 14.10   2 14.10 14.05   24 13.60 13.55     14.30 14.25     14.20 14.15      14.10 14.05    
             
4 Điều tiết mới 12.95       13.34       13.30       13.20       13.60       13.60        13.40      
             
5 6A 12.85 12.80     13.25 Cạn     13.20 13.15   10 13.10 13.05     13.50 13.20     13.50 c      13.30 c    
             
6 Cầu Tàu 12.70       13.10       12.90       12.00       13.35       13.30        13.15      
             
7 Báo Văn 12.20 12.15     12.55 12.50     12.30 12.25   18 11.80 11.75     12.50 12.45     12.55 12.50      12.30 12.25    
             
8 Vũ Di 11.30       11.40       11.35       10.90       11.45       11.30        11.15      
             
9 An Cát 11.15       11.25     8 11.20     7 10.80       11.28       11.15        11.00      
             
10 Đại Tự 10.20       10.15     8 10.10     15 10.00       10.10       10.63        10.00      
             
11 Đinh Xá 9.25       9.40     2 9.35     32 9.08       9.50       9.00        9.00      
             
12 Toa Đen 12.80             7   13.15   38   13.05       13.10                    
             
13 Cao Đại 9.40 10.25 3M   9.45 10.15 2M   9.45 10.20 2M   9.35 10.20 2M   9.87 9.95     9.88 10.00      9.90 9.90    
             
14 Vĩnh Sơn 9.36       9.30   2M   9.36   1M   9.37   2M   9.30        9.20       9.10    2M  
             
15 Liên Hòa               8       27                                
             
16 Bạch Hạc 7.75       10.10     6 10.10       9.20       8.60        8.10        8.00      
             
17 Đại Định 7.35 13.50 5M   9.40 13.55 5M   9.55 13.55 5M   8.85       8.30        7.85        7.70 13.30 4M  
             
18 Liễu Trì 6.05       8.20   1M   8.50     14 7.80       7.25        6.75   1M   6.60    1M  
             
19 Tân Cương 12.70 12.65     12.50 12.45    5 12.80 12.75   43 Cạn                        12.35 12.30    
             
20 Bồ Điền 11.15       10.55       10.55                                      
             
21 7 Cửa 7.50   5M   7.50   5M   7.50   5M   6.90       7.30   5M    7.40    3M   7.40    Mất Điện  
             
22 Lạc Ý
7.20 6.40     7.25 6.40   6 7.25 6.45     7.30 6.50     7.25 6.50      7.20  6.45      7.60 6.30    
             
23 Cà Lồ
6.53       6.45       6.45       6.50       6.53        6.47        6.42      
             
24 Sáu Vó 5.62 4.65     5.72 4.80     5.75 4.90     5.78 5.67     5.70 5.60      5.78 5.53      5.85 4.95    
             
25 Đầm Cả               7       35                                
             
26 Phú Xuân
              10       37                                
             
27 TT Yên Lạc
                      30                                
             
28 Vĩnh Yên
              4       26                                
             

Nguồn: Phòng Quản lý nước & Công trình