TT

Vị trí02/7/201803/7/201804/7/201805/7/201806/7/201807/7/201808/7/2018

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

1 Liễn Sơn  16.45 16.10 13.00    16.35 16.02       16.15 15.88  10.30     16.05 15.80  2M     15.95 15.70  2M     15.80 15.60  2M     15.85 15.62   2M  28
           MBQ: 9 mm  MBQ: 7 mm
2 Đạo Tú 14.60 14.30     15.30  14.10       15.30 14.10       15.30 14.25       15.30 14.25       14.65 14.15       14.65 14.20     7
             
3 Vân Tập 14.05 14.00     14.10  13.15       14.20 12.85      14.20  13.00       14.20 12.80       14.20 13.50       14.20 13.15     2
             
4 Điều tiết mới  13.55        13.15        12.95       12.90         12.75        13.45        13.15      3
             
5 6A  13.45 13.50     13.05  13.05       12.85 12.90      12.90  12.95       13.10  13.15      13.20 13.25       13.05 13.10     
             
6 Cầu Tàu 13.30        12.90        12.70        12.75        13.00        13.10        12.95      
             
7 Báo Văn  12.70 12.40      12.00 11.95       12.10 12.05       12.10 12.05       12.80 12.05       12.80 12.15       12.20 12.15     
             
8 Vũ Di  11.25        11.00        11.40       11.20         11.70        11.70        11.70      
             
9 An Cát  11.10        10.90        11.30       11.05         10.80        10.90        11.30      
             
10 Đại Tự  10.25        10.00        10.20       10.25         10.22        10.25        10.10      
             
11 Đinh Xá  9.25        9.25        9.37       9.25         9.00        9.25      20  cạn      
             
12 Toa Đen  13.90 13.85      13.80  13.75      14.05 14.00       14.00 13.95       13.90 13.85       13.95 13.90       13.95 13.90     20
             
13 Cao Đại  9.90 9.85      cạn        9.83 9.80       9.85 9.82       9.82 9.80       9.82 9.80       9.77 9.75     
             
14 Vĩnh Sơn  9.20    2M    8.95    2M    8.90       8.85    2M     8.85   2M     8.85    2M    8.90      
             
15 Liên Hòa                                                        3
             
16 Bạch Hạc 7.70 14.00 3M    7.50 14.00  4M     7.40  14.15 4M    7.30  14.10  4M     7.40 14.00  3M     7.25 14.00  3M     8.25 14.00  3M   35
             
17 Đại Định  7.40 13.45 5M    7.25 13.45  5M     7.15 13.45  5M     7.10 13.50  5M     7.15 13.50  5M     7.05 13.50   5M    8.00 13.30  4M   
             
18 Liễu Trì 6.30    1M    6.10    1M    6.00   1M     5.95   1M     6.00    1M    5.90   1M     6.80   1M   
             
19 Tân Cương 12.65 12.60      12.65  12.60      12.75 12.70      12.80  12.75       12.80 12.75       12.90 12.85       12.65 12.60     
             
20 Bồ Điền 10.90        11.40        11.20        11.30        11.25        11.53        11.15      
             
21 7 Cửa  7.50    3M    7.50    5M    7.50    5M   7.50    5M     7.50   5M     7.50    5M    7.50      
             
22 Lạc Ý
 7.60  6.25      7.60 6.25       7.60 6.15      7.60  6.10       7.60 6.05      7.60  6.15     5  7.60 6.20     4
             
23 Cà Lồ
6.22        6.15        5.91        5.72        5.55        5.30        5.30      
             
24 Sáu Vó  5.91 4.90      5.53 4.95       5.58 4.90      5.62  4.85       5.68 4.78       5.72 4.70       5.45 4.88     
             
25 Đầm Cả                                                43        
             
26 Phú Xuân
                                               25        
             
27 TT Yên Lạc
                                               19        
             
28 Vĩnh Yên
                                              26        2
             

Nguồn: Phòng Quản lý nước & Công trình

7.50
7.25
6.10
12.65