TT

Vị trí09/7/201810/7/201811/7/201812/7/201813/7/201814/7/201815/7/2018

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

1 Liễn Sơn  16.60 16.20       16.89 16.34  15.00   21  16.92 15.95   11.00  14  16.95 15.95  11.00     16.83 15.95   11.00  5  16.88 15.95  11   22  17.05 15.52   7  12
 MBQ: 7mm  MBQ: 22mm  MBQ: 14mm    MBQ: 14mm  MBQ: 5mm  MBQ: 7mm
2 Đạo Tú  15.00  14.40    2  14.90 14.20     15  15.30 14.50     10  15.30 12.40       14.40 14.20     16  14.55 14.30     7  14.40 14.25     8
             
3 Vân Tập  13.90 13.85     14.25 14.20     35  14.30  14.25    20  13.95 13.90       14.00  13.95    7  14.05 14.00     4  14.10  14.00    10
             
4 Điều tiết mới  13.70      7  13.70      18  13.80      27  13.40        13.35        13.40        13.40      
             
5 6A 13.15  13.20       13.60  c      13.70  13.65      13.30  cạn      13.25      13.30    8  13.30    5
             
6 Cầu Tàu  13.00        13.45        13.50        13.15        13.05        13.05       13.15       
             
7 Báo Văn  12.35 12.30     10  12.70 12.65    30   12.60 12.55     14  12.55 12.50      12.50  12.45     10  12.45 12.40     5  12.50 12.45     9
             
8 Vũ Di  11.70      7  11.50        11.60        11.50        11.45        11.30        11.40      
             
9 An Cát  11.30        11.35      33  11.45       11.30         11.30      2  11.15      8  11.20      6
             
10 Đại Tự  10.70      9  10.32      15  10.55      2  10.30        10.18      13  10.20        10.30      5
             
11 Đinh Xá 8.90       5  9.20      12  9.10      8  9.80        9.40      40  9.05        9.00      6
             
12 Toa Đen  13.95 13.90     5        12  13.65      20  9.10                      2        5
             
13 Cao Đại 9.76   9.74      10.02  10.10      10.13  10.11      9.35 10.30   4M    9.90  10.15      9.98 10.20       10.07 10.20     
             
14 Vĩnh Sơn  8.93        9.28        9.30        9.45        9.40       9.33         9.37      
             
15 Liên Hòa        2        20        16                17        14        15
             
16 Bạch Hạc  8.40  14.00  3M  5  9.40      22  9.55      24 9.60         9.50      55  9.50      5  9.65      38
             
17 Đại Định  8.25 13.45  4M     9.15        9.35        9.30        9.30        9.30        9.45      
             
18 Liễu Trì  7.10    1M  2  8.05      33  8.30        8.20        8.25    1M    8.20        8.40      
             
19 Tân Cương  12.55 12.50     27        33                                15        5
             
20 Bồ Điền  11.10        10.62                                              
             
21 7 Cửa  7.50    2M    7.40    2M    7.20        7.00        7.40        6.90        6.92      
             
22 Lạc Ý
 7.60  6.30      7.60  6.60    9  7.40  6.95    46  7.40 6.95       7.35  6.90    7  7.40  6.90    4  7.40 6.95     8
             
23 Cà Lồ
 5.48        5.55        5.90        6.20        6.45        6.77        7.00      
             
24 Sáu Vó  5.60 4.85       5.70  4.95      5.78 5.63       5.92 5.83      6.00  5.98      6.09  6.00     6.18   6.08    
             
25 Đầm Cả                22        33                46                6
             
26 Phú Xuân
               22        25                46                7
             
27 TT Yên Lạc
       11        30        4                15                5
             
28 Vĩnh Yên
       1        8        27                12                13
             

Nguồn: Phòng Quản lý nước & Công trình